امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

کد شهرستان

فاکس

شماره تلفن رئیس

نام ادارات ، شهرستان، بخش

۰۸۳۲

۵۲۲۲۶۹۰

۵۲۲۲۶۹۰

بایگانی ۵۲۲۲۴۱۱

سایت ۵۲۲۰۵۰

اسلام آباد

۰۸۳۲

۷۸۲۲۰۳

۷۸۲۲۲۰۳

بایگانی ۷۸۴۳۱۹

باینگان

۰۸۳۲

۷۲۲۵۸۵۳

۷۲۲۵۸۵۳

بایگانی ۷۲۲۲۷۴۶

پاوه

۰۸۳۲

۶۷۲۲۹۶۸

۶۷۲۲۹۶۸

بایگانی ۶۷۲۲۱۸۷

ثلاث باباجانی

۰۸۳۲

۶۲۲۲۶۴۴

۶۲۲۲۶۴۴

بایگانی ۶۲۲۲۴۵

جوانرود

۰۸۳۲

۵۶۲۲۰۷۵

۵۶۲۲۰۷۵

بایگانی ۵۶۲۲۱۱۳

حمیل

۰۸۳۲

۶۵۲۲۸۲۷

۶۵۲۲۸۲۷

بایگانی ۶۵۲۲۸۲۷

روانسر

۰۸۳۴

۲۲۲۲۵۸۰

۲۲۲۲۵۸۰

بایگانی ۲۲۲۲۵۸۱

سرپل ذهاب

۰۸۳۸

۴۲۲۴۷۶۳

۴۲۲۴۷۶۳

بایگانی ۴۲۲۲۱۶۳

سنقر

۰۸۳۸

۳۲۲۲۹۷۹

۳۲۲۲۹۷۹

بایگانی ۳۲۲۲۹۷۹

صحنه

۰۸۳۱

۴۳۵۰۰۴۳ – ۸۳۶۶۹۸۸

۸۳۷۰۰۵۱

تلفنخانه ۴۳۵۶۰۷۱ – ۴۳۵۹۷۵۹ – ۴۳۵۰۰۴۴

حراست ۸۳۶۶۹۸۸

سایت ۴۳۵۶۰۷۲

کرمانشاه

۰۸۳۵

۳۷۲۳۳۶۶

۳۷۲۳۳۶۶

بایگانی  ۳۷۲۲۱۵۳

کرند

۰۸۳۷

۲۲۲۴۴۷۰

۲۲۲۴۴۷۰

بایگانی ۲۲۲۲۴۱۰

کنگاور

۰۸۳۵

۳۲۲۲۱۵۰

۳۲۲۲۱۵۰

بایگانی ۳۲۲۲۱۵۱

گیلانغرب

۰۸۳۲

۳۲۲۳۷۵۰

۳۲۲۳۷۵۰

بایگانی ۳۲۲۳۷۲۷

هرسین

۰۸۳۵

۴۲۲۵۸۵

۴۲۲۵۸۵

بایگانی ۴۲۲۲۳۴۴

قصر شیرین

۰۸۳۱

۸۳۷۱۲۰۲۷

تلفنخانه ۲۸- ۸۳۷۱۰۲۶

اداره کل ثبت استان