امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی واحدی است ثبتی و وابسته به قوه قضائیه که اراده های فردی و روابط بعضاً مکتوم اشخاص را به اسناد مکتوب تبدیل میسازد و در آنجا تمایلات فردی رنگ و بوی قانونی گرفته و به هیئتی محکمه پسند و قانع کننده سلایق مختلف در می آید . دفتر خانه محرم اسرار مردم و حافظ منافع آنها است . قلب دفترخانه مملواز هزاران وصیت نامه ، اقرارنامه ، وقفنامه و صلح نامه هائی است که موصی و مقر و واقف و مصالح با اعتماد کامل به سر دفتر مکنونات قلبی خود را به او سپرده اند.

دفترخانه علاوه بر وظایف قانونی خود واجد یکسری وظایف اخلاقی و وجدانی است که صرف نظر از مشکلات مخصوص به خود ،‌ نمک کار است و موجب ارضای وجدان . و به جهت بیان میزان حساسیت کار دفتر خانه کافی است بدانیم که یک سهو قلم ساده ممکن است میلیونها تومان ضرر مادی و میزان معتنابهی زیان معنوی غیرقابل جبران به هر یک از طرفین معامله وارد سازد.

لذا با عنایت به مجموع موارد فوق الذکر ، لزوم بازنگری در قالب دفترخانه و شکستن حصار کهنه آن که حتی نامش تصویری خاکستری در اذهان ایجاد میکرد شدیداً حس می شد و ما بر آن شدیم سنت غلط و نامیمون حاکم را شکسته و برای اولین بار مکانی متفاوت با آنچه که تا امروزه مرسوم بوده و محلی که دارای شأن رفیع کاتب بالعدل باشد و بتواند رضایت عمومی را فراهم سازد تأمین نمائیم و در این راه که دائماً در اندیشه هر روز بهتر شدن هستیم