امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی به شرح زیر تعیین گردیده است ، لذا از تاریخ ۱۵/۵/۹۰ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود . مقتضی است مراتب جهت اجرای دقیق تعرفه های تعیین شده به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد .

بدیهی است معاون محترم امور اسناد ، مدیران محترم کل استانها ، مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران ، مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و کلیه رؤسای محترم واحدهای ثبتی ، وظیفه نظارت برحسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت .

الف – اسناد مالی (‌موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت )‌

یک :‌اسناد رهنی ،‌ با حق استرداد و ذمه :‌

ردیف

عنوان

تعرفه

۱-۱

تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً

 ۴۵۰/۰۰۰       ریال

۲-۱

تا مبلغ دویست میلیون ریال  نسبت به مازاد ده میلیون ریال

۴ در هزار

۳-۱

تا مبلغ یک میلیارد ریال  نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

۲ در هزار

۴-۱

 بیش ازمبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۰/۵در هزار

دو : اسناد اموال منقول :‌

ردیف

عنوان

تعرفه

۱-۲

تا مبلغ دو  میلیون ریال مقطوعاً

۱۷۰/۰۰۰       ریال

۲-۲

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

۲۳ در هزار‌

۳-۲

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده  میلیون ریال

۳درهزار

۴-۲

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون‌ریال

۲ در هزار

۵-۲

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۰/۵ در هزار

سه :‌اسناد غیر منقول طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیف

عنوان

تعرفه

۱-۳

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

۲۵۰/۰۰۰ریال

۲-۳

 تا مبلغ ده  میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

۴۰ در هزار

۳-۳

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

۴ در هزار

۴-۳

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

۳ در هزار

۵-۳

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۱ در هزار

ب : اسناد غیر مالی :‌ (‌ موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت )‌

ردیف

عنوان

تعرفه

۱

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

۲۵۰/۰۰۰ریال

۲

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد

۳۵۰/۰۰۰ریال

۳

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

۴۰۰/۰۰۰ریال

۴

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد

۵۰۰/۰۰۰ریال

۵

تنفیذ نامه ،‌رضایت نامه ،‌ اقرارنامه ،‌ تعهد نامه ، متمم قرارداد‌ و اقاله

مقطوعا  ۳۰۰/۰۰۰

ریال

۶

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین، آب ‌ و قطعه تفکیکی

۲۰۰/۰۰۰ریال

۷

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود .

۸۰/۰۰۰ریال

۸

وقف نامه و وصیت نامه مختصر

۵۰۰/۰۰۰ ریال

۹

وقف نامه و وصیت نامه مفصل

۸۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰

صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی

۳۰۰/۰۰۰ریال

۱۱

تعویض یا ضم وثیقه

۴۰۰/۰۰۰ریال

۱۲

سایر اسناد غیرمالی

۱۰۰/۰۰۰ریال

ج: سایر خدمات ثبتی

ردیف

عنوان

واحد

تعرفه

۱

فک رهن یا فسخ سند

۱۰۰/۰۰۰ریال

۲

صدور اجرائیه

هربرگ A۴ 

۴۰/۰۰۰

ریال

۳

صدور اجرائیه

هر برگ A۳

۶۰/۰۰۰ریال

۴

صدور اخطاریه

هر نفر

۵۰/۰۰۰ریال

۵

امور مربوط به قبوض سپرده 

هر برگ

۶۰/۰۰۰ریال

۶

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

‌هر برگ

۸۰/۰۰۰ریال

۷

تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه

هر برگ

۳۰/۰۰۰ریال

۸

تهیه و تصدیق فتوکپی مدارک( موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ) 

هر برگ

۵/۰۰۰ریال

۹

تهیه و تصدیق فتوکپی اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذینفع دریافت گردد 

هر برگ

  ۵/۰۰۰ریال

 

۱۰

صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند  ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی)

۱۰۰/۰۰۰ریال

۱۱

عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند وملاحظات ثبت دفتر

۱۰۰/۰۰۰ریال

۱۲

گواهی امضاء

هر امضاء

۱۰۰/۰۰۰ریال

۱۳

صدور گواهی الکترونیکی

هر گواهی

مطابق با مصوبه هیأت وزیران

۱۴

تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات

هر نسخه

۵۰/۰۰۰ریال

تبصره ۱- پرداخت حق التحریر ،‌ قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره ۲- در صورتی که متعهد سند بیش از ۴ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۰۰۰/۱۰۰ریال اخذ می شود .

تبصره ۳- چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۰۰۰/۸۰ریال و به ازای هر نیم برگ اضافی ۰۰۰/۵۰ ریال دریافت می شود .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت برای فروش وسائط نقلیه مطابق حق التحریر سند قطعی آن می باشد .

تبصره ۵- منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه ۱۷ سطر اوراق نیم برگی باشد و منظور از سند مفصل سندی است که بیش از آن باشد .

تبصره ۶- اسناداشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید.

تبصره ۷- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند .

احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برگرفته از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک
http://ssaa.ir