امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

سرشناسه

حاجیانی‌گل‌بینی، علی

‏عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

جرائم ثبتی«اسناد و املاک» در حقوق کیفری ایران / تالیف و نگارش علی حاجیانی‌گل‌بینی.

‏مشخصات نشر

بوشهر: شروع‏‫، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری

‏‫۱۹۵ ص.

‏شابک

‏‫۳۵۰۰۰ ریال: ‏‫۹۶۴-۷۹۵۰-۹۸-۵

‏وضعیت فهرست نویسی

برون سپاری

‏یادداشت

کتابنامه: ص. ۱۹۱ – ۱۹۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

دفترهای اسناد رسمی — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

ثبت — مقررات کیفری

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫ /ح۲ج۴ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۲‎۳‎۱‎۵‎۷‎۲‎۸

عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ( در خصوص ثبت اسناد و املاک) از ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۸۴ / تهیه و تدوین دفتر حقوقی و امور بین الملل ؛ دفتر حقوقی و امور بین الملل مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‏مشخصات نشر

تهران: پرتو واقعه‏‫‏، ۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏۱۷۴ص.

‏شابک

رایگان‏‫: ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۸۰۶۰-۸۷-۴

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏یادداشت

‏‫ص.ع. به انگلیسی: Awards of administrative justice: court …

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

Recording and regitration — Law and legislation — Iran*

‏موضوع

رویه‌قضایی — ایران

‏موضوع

دفترهای اسناد رسمی — قوانین و مقررات — ایران

‏شناسه افزوده

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مرکز پژوهش و آموزش

‏شناسه افزوده

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مرکز پژوهش و آموزش. دفتر حقوقی و امور بین‌الملل

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶/آ۲۸ ۱۳۸۷ب

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۵‎۳‎۰‎۵‎۴‎۱

عنوان قراردادی

ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

‏عنوان و نام پدیدآور

آش‍ن‍ا۱ی‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌ س‍طح‌ ۲ (م‍دی‍ران‌)/ ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍ود ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ طل‍ب‌؛ ام‍ور اج‍رای‍ی‌ اس‍د ب‍اش‍وک‍ت‌، س‍ن‍ا داد؛ ک‍اری‌ از م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و م‍ش‍اوران‌ ام‍لاک‌ (ارگ‌ ت‍ه‍ران‌)

‏مشخصات نشر

ت‍ه‍ران‌ : م‍ح‍م‍ود ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ طل‍ب‌، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری

ص‌ ۱۴۲

‏شابک

‎۹۶۴-۰۶-۶۸۴۳-۵

‏وضعیت فهرست نویسی

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏یادداشت

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏یادداشت

ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ن‍ون‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ (ب‍ا گ‍رای‍ش‌ ام‍لاک‌).

‏عنوان روی جلد

ف‍ن‍ون‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ (ب‍ا گ‍رای‍ش‌ ام‍لاک‌).

‏موضوع

ث‍ب‍ت‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

‏موضوع

م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ — ای‍ران‌

‏موضوع

ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ام‍لاک‌ — ای‍ران‌ — م‍دی‍ری‍ت‌

‏شناسه افزوده

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ طل‍ب‌، م‍ح‍م‍ود، – ۱۳۴۳

‏شناسه افزوده

ب‍اش‍وک‍ت‌، اس‍د

‏شناسه افزوده

داد، س‍ی‍ن‍ا

‏شناسه افزوده

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و م‍ش‍اوری‍ن‌ ام‍لاک‌ (ارگ‌ ت‍ه‍ران‌)

‏رده بندی کنگره

KM۵۶/آ۲۸ ت‌۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی

۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

م‌۸۴-۲۶۶۶۳

عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ / [ گردآوری ابراهیم مشعوف ].

‏مشخصات نشر

تهران: اندیشه عصر، ‏‫‏۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏۱۱۲ ص.؛ ۱۲ × ۱۶ س‌م.

‏شابک

‏‫۱۲۰۰۰ ریال‏‫‏۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۷-۱۲-۰ :

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏شناسه افزوده

مشعوف، ابراهیم، ‏‫۱۳۴۸ -‏، گردآورنده

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶ /آ۲۸ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۷‎۰‎۷‎۳‎۹‎۴

سرشناسه

زاهدی، عاطفه،‏‫ ۱۳۴۸ – ‏

‏عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۸۷ با زیرنویس مقررات مرتبط/ عاطفه زاهدی.

‏مشخصات نشر

تهران: خرسندی‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏‏۱۳۵ ص.

‏شابک

‏‫۲۲۰۰۰ ریال‏‫‫۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۰-۳۱-۳ :

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/ز۲آ۹ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۵‎۱‎۵‎۴‎۶‎۶

عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی / بخش پژوهش دراک ؛ زیر نظر عبدالله شمس.

‏مشخصات نشر

تهران: دراک‏‫، ‏‫۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏‏‏۸۲ ص.‏‫؛ ۵/۱۱ × ۱۶س‌م.

‏شابک

‏‫۱۲۰۰ ریال‫۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۳۲-۰:

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏موضوع

ابلاغ اوراق قضایی رسمی — ایران– آیین‌نامه‌ها

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏شناسه افزوده

ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ –

‏شناسه افزوده

انتشارات دراک

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۱۷۲۹/آ۲۸ ۱۳۸۷الف

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۷/۵۵۰۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۶‎۲‎۱‎۰‎۴‎۷

سرشناسه

بهرامی، بهرام، ۱۳۳۸ –

‏عنوان قراردادی

ایران. قوانین و احکام.

‏عنوان و نام پدیدآور

اجرای مفاد اسناد رسمی/بهرام بهرامی.

‏مشخصات نشر

تهران: نگاه بینه‏‫‏‏، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری

۱۱۵ ص.

‏شابک

‏‫۹۰۰۰ ریال:‏‫۹۶۴-۹۳۶۹۹-۲-۹ ؛ ‏‫‏‏۸۰۰۰ریال

‏یادداشت

چاپ دوم.

‏یادداشت

ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۲).

‏یادداشت

کتابنامه: ص. ۱۱۵.

‏موضوع

ثبت – قوانین و مقررات — ایران.

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/ب۹الف۳ ۱۳۸۲

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‏‫م۸۵-۳۶۸۵۹

عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص ثبت اسناد و املاک)/ تهیه و تدوین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آموزش و پژوهش.

‏مشخصات نشر

تهران: پرتو واقعه، ‏‫۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏‏۵۳۵ ص.

‏شابک

رایگان‏‫۹۷۸-۹۶۴-۸۰۶۰-۸۸-۱:

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏یادداشت

‏‫پشت جلد به انگلیسی: Precedent awards bysupreme court regarding on…

‏یادداشت

عنوان روی جلد: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص ثبت اسناد و املاک) از سال ۱۳۰۷ لغایت ۱۳۸۵.

‏عنوان دیگر

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص ثبت اسناد و املاک) از سال ۱۳۰۷ لغایت ۱۳۸۵.

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

Recording and regitration — Law and legislation — Iran*

‏موضوع

رویه‌قضایی — ایران

‏موضوع

آرای حقوقی — ایران

‏شناسه افزوده

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مرکز پژوهش و آموزش

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/آ۹۵ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۵‎۳‎۲‎۳‎۶‎۶

سرشناسه

ت‍اج‍م‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رت‍ی‍م‍ور، – ۱۳۴۶

‏عنوان و نام پدیدآور

آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌ ک‍ان‍ون‌ س‍ردف‍ت‍ران‌ س‍ال‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۸۲/ ت‍دوی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ام‍ی‍رت‍ی‍م‍ور ت‍اج‍م‍ی‍ری‌

‏مشخصات نشر

ت‍ه‍ران‌ : آری‍ان‌ ، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری

ص‌ ۱۲۱

‏شابک

‎۹۶۴-۸۷۴۷-۱۱-۳۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ :

‏وضعیت فهرست نویسی

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏یادداشت

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏یادداشت

ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

‏موضوع

دف‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

‏موضوع

ث‍ب‍ت‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۱۸۴۶‏‫/ت۲آ۴ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی

۳۴۷/۵۵۰۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی

م‌۸۴-۲۶۹۸۴

سرشناسه

حسن‌زاده، بهرام، ‏‫۱۳۵۹ -‏

‏عنوان قراردادی

ایران. قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

اجرای مفاد اسناد رسمی/ بهرام حسن‌زاده.

‏مشخصات نشر

تهران: نگاه بینه‏‫، ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری

‏‫۲۱۲ ص.

‏شابک

‏‫۵۰۰۰۰ ریال‏‫: ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۳۷-۴

‏وضعیت فهرست نویسی

فیپا

‏یادداشت

کتابنامه: ص. ۲۱۱ – ۲۱۲.

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/ح۵الف۳ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

۲۷۹۷۲۹۷

سرشناسه

م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

‏عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

اجرای مفاد اسناد رسمی: به انضمام مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌های…/ تالیف محمود محبی.

‏مشخصات نشر

تهران: خرسندی، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری

‏‫۱۴۹ ص.

‏شابک

‏‫۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۲۰۲-۴

‏موضوع

ابلاغ اوراق قضایی رسمی — ایران– آیین‌نامه‌ها

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏رده بندی کنگره

‏‫ KMH۱۷۲۹ ‏‫/م۳الف۳ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۷/۵۵۰۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی

۲۵۶۹۶۰۲

سرشناسه

م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۶ –

‏عنوان قراردادی

ایران. قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

اجرای مفاد اسناد رسمی بانضمام آئین‌نامه مربوط (۱۳۸۷)/ سیدجلال‌الدین مدنی.

‏مشخصات نشر

تهران: پایدار‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری

‏‫۱۹۰ ص.

‏شابک

‏‫۳۰۰۰۰ ریال۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۱-۵۵-۱ :

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

ابلاغ اوراق قضایی رسمی — ایران– آیین‌نامه‌ها

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/م۴۵الف۳ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

۲۶۲۴۱۷۸

سرشناسه

آدابی، حمیدرضا، ‏‫۱۳۴۲ -‏

‏عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق آیین‌نامه جدید/ حمیدرضا آدابی، بهرام حسن‌زاده.

‏مشخصات نشر

تهران: نگاه بینه‏‫‏‏، ۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏‏[۱۶۰] ص.

‏شابک

‏‫‏۳۰۰۰۰ ریال: ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۸۸۷۴-۵۶-۳

‏یادداشت

کتابنامه: ص. [۱۶۰].

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏موضوع

Recording and regitration — Law and legislation — Iran*

‏شناسه افزوده

حسن‌زاده، بهرام، ‏‫۱۳۵۹ -‏

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/آ۴الف۳ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۶‎۶‎۶‎۰‎۱‎۹

سرشناسه

گودرزی، علی، ‏‫‏‎۱۳۵۹ –

‏عنوان و نام پدیدآور

امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی/ تالیف علی گودرزی.

‏مشخصات نشر

تهران: مهرآمین، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری

‏‫‏۹۶ ص.

‏شابک

‏‫‫۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۲-۰۰-۱

‏وضعیت فهرست نویسی

فیپا

‏موضوع

کامپیوترها — ایمنی اطلاعات

‏موضوع

امضای الکترونیکی

‏رده بندی کنگره

‏‫QA۷۶/۹ /ک۹‏‫گ۸۷ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی

‏‫۰۰۵/۸

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۲‎۱‎۲‎۲‎۶‎۸‎۱

سرشناسه

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ل‍ی‌،‏‫ ۱۳۱۶ – ‏

‏عنوان قراردادی

ایران. قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

ثبت اسناد در ایران : به انضمام آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور و …/تالیف علی حقیقت.

‏مشخصات نشر

تهران :کتابخانه گنج دانش، ‏‫۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری

‏‫۲۳۶ ص.

‏شابک

‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۴-۲۱-۱

‏وضعیت فهرست نویسی

فیپا

‏یادداشت

واژه‌نامه.

‏عنوان دیگر

به انضمام آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور و …

‏موضوع

ثبت — قوانین و مقررات — ایران

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۵۶‏‫/ح۷ث۱۶ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۶/۵۵۰۴۳۸

‏شماره کتابشناسی ملی

۲۷۷۶۰۷۶

سرشناسه

محمدی خوانساری، جلیل

‏عنوان قراردادی

ایران . قوانین و احکام

‏عنوان و نام پدیدآور

جرائم ثبتی: اسناد ، وظایف ، مسئولیت‌ها ، جرائم و مجازات‌ها … هشدارهای انتظامی/مولف جلیل محمدی‌خوانساری.

‏مشخصات نشر

‏‫تهران: همسفر، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری

۴۲۳ ص.

‏شابک

‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال: ‏‫۹۷۸-۹۶۴-۹۶۲۱۲-۶-۵

‏وضعیت فهرست نویسی

فاپا

‏یادداشت

کتابنامه: ص. ۴۲۰ – ۴۲۳ ؛ همچنین به صورت زیرنویس .

‏موضوع

دفترهای اسناد رسمی– ایران– خطای شغلی

‏موضوع

ثبت– ایران– دعاوی

‏موضوع

دفترهای اسناد رسمی — قوانین و مقررات — ایران

‏رده بندی کنگره

‏‫KMH۱۸۴۶‏‫/م۳ج۴ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی

‏‫۳۴۷/۵۰۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی

‎۱‎۵‎۴‎۶‎۶‎۹‎۷