امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

شاید بتوان ادعا نمود کمترکسی است که درطول زندگی خود به دفتراسناد رسمی مراجعه ننموده ودرصورت مراجعه با عبارت  ثبت با سند برابراست آشنا نشده باشد .حداقل قدمت این عبارت به سال ۱۳۱۰ یعنی سال تصویب قانون ثبت اسنادواملاک برمی گردد که مطابق ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک (طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند راملاحظه نموده ومطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیه ومسئول دفترثبت تصدیق گردد درمورداسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید، تصدیق وامضای طرف متعهد کافی خواهد بود)

بااین توصیف در اجرای ماده ۶۳ قانون ثبت اسنادواملاک ، پس ازتنظیم وثبت سند دردفترمربوطه ،به ترتیب هریک از متعاملین ، سردفتر و دفتریار با درج عبارت ثبت باسند برابراست مراتب مطابقت ثبت دفتربا اصل سند راتایید وامضا ء می نماید.جایگزین نمودن عباراتی دیگر مانند مسئول صحت ثبت سند واحرازهویت متعاملین هستم موجه وکافی به مقصود قانونگذار نیست ، هرچند بدون ذکرآن در سند نیز سردفتر دارای چنین مسولیتی است.تصدیق مطابقت ثبت با سند واجد آثارحقوقی متعددی از جمله رضایت طرفین معامله به مفاد سند تنظیم شده است که تاکید می گردد.عبارت رسا وقانونی ثبت با سند برابراست بدون جایگزین بوده وباید با توجه کافی به اثرات آن بکاربرده شود.

نوشته شده توسط قلم سلیم