امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

دریافت فایل بصورت پی دی اف

فهرست مطالب جزوه
تهیه و تدوین : پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر
www.HaghGostar.ir

فهرست مطالب:

عنوان
مقدمه
فصل اول : دعاوی مربوط به ثبت املاک
بخش اول : اعتراض به ثبت اصل ملک
بند اول : کسانی که حق اعتراض دارند
بند دوم : مهلت اعتراض به ثبت
بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض
بند چهار م : شرایط دادخواست اعتراض
بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض
بند ششم : اثر فوت و حجر معترض
بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض
بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض
بخش دوم : اعتراض به تحدید حدود
بند اول : کسانی که حق اعتراض به حدود دارند
بند دوم : مهلت اعتراض
بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض
بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقی
بخش چهارم : اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع مواد
۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی
بند اول : هیات حل اختلاف – ترکیب
بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف
بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات
بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض
بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض
بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض
بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت
بخش پنجم : اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه
صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در …
بخش ششم : اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی
بند اول : صلاحیت هیات
بند دوم : نحوه رسیدگی هیات
بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض
بند پنجم : تشریفات اعتراض
فصل دوم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
بخش اول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
بند اول : تعریف سند مالکیت معارض
بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض
بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض
بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض
بخش دوم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود
بخش سوم : دعوی ابطال سند مالکیت
بند اول : تعریف سند مالکیت
بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی
بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
بخش چهارم : دعوی اعتراض افرازی
فصل سوم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن
با معرفی جاعل
بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی
جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون
بند اول : شرایط طرح دعوی
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی
بند سوم : خواسته دعوی
فهرست منابع و ماخذ