امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

ردیف ۵۱ م.ب:عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است. وصیت و ورثه
ردیف ۵۱ م.ب:عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است.
ردیف۱۲۹ م.ب:…تحقق وصیت منوط به فوت موصی است و مالکیت نام برده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قرار دادن ملک مذبور بلامانع است.
ماده ۴۰ آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعایت ردیف۹۷م.ب)
ردیف ۴۷ م.ب: (گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی): برابر روزنامه رسمی ۷/۸/۸۲ افزایش بهای ترکه در گواهی حصر وراثت از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافته است لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از سی میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشکال است.
بند ۳۷ م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود
ونیز به استناد ردیف ۹۷ مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است
ماده۳۵ق.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات………
ردیفم۵۵م.ب:مفاد حکم دادگاه به تنظیم سند برای ورثه باید اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد.
ماده ۸۲۹ ق.م:قبول موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده ) قبل از فوت موصی (وصیت کننده) مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له ، موصی به (مورد وصیت) را قبض کرده باشد.
ردیف۱۱۵م.ب:با استفاده از وحدت ملاک ماده ۸۳ قانون مدنی وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
ماده ۸۶۲ ق. م : اشخاصی که که بموجب نسب ارث می برند  سه طبقه اند : ۱- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد ۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها ۳- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها
وصیت تملیکی استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله
ماده ۸۳۵ ق. م : موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد .
ماده ۸۳۸ ق .م : موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند .
ماده ۸۴۰ ق .م : وصیت به صرف مال غیر مشروع باطل است .
ماده ۸۴۳ ق .م : وصیت به زیاده  بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافد است .
ماده ۸۵۴ ق. م : موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا” عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلا ل هر یک .
ماده ۸۵۶ ق. م : صغیر را می توان به اتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغیر .
ماده ۸۵۸ ق.م : وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط .
مدارک مورد نیاز جهت تنظیم و ثبت اسناد غیر منقول :
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۲۴/۵/ ۱۳۸۵)
ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:
الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره ۸ماده۱۰۰اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور
ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت
تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(۱)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.
ماده۳-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با انان عمل میشود.
ماده۴-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.
ماده۵-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.
ماده ۶-هر کونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد
ماده ۷-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید
ماده ۸ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد
استعلام ثبت رعایت ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر( بند ۲۸ و ۲۹ بند ۳۷ و رعایت ردیف ۴۶(
ردیف ۶۶م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر با توجه به قسمت اخیربند۲۹ استعلام از دفترخانه قبلی لازم وضروریست( سند المثنی استعلام ثبت تبصره ماده۱۲۰ایین نامه)
گواهی انجام معامله دارائی ( ماده ۱۸۷ ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)
ماده۳۵ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات………
کد ۵۹۳م.ب:مدت اعتبار گواهی مالیاتی سه ماه در صورت عدم تغییر قیمت منطقه.
گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله ( تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )
ردیف۴۱م.ب:قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان کار مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد.
تبصره ۳ ماده ۱۴ایین نامه اجرایی قانون شهرهای جدیدمصوب هیات وزیران مورخه۲۴/۶/۸۲
انجام هر گونه معامله ونقل وانتقال توسط مالکانی که در اراضی انهادرمحدوده شهر جدید وحوزه استحفاضی ان واقع شده درصورت رعایت ضوابط طرح جامع وتفصیلی وکاربری زمین وسایر مقررات مربوط پس از استعلام از سازنده شهر جدیدبلا مانع است
برابررای دیوان عدالت اداری شماره ۸۰/۳۶۲ مورخه ۱۵/۴/۸۲ ابطال ردیف ۳۶ م.ب
برابررای دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۵مورخه ۲۴/۳/۸۳ ابطال بند۱۱ ماده۱۹ ایین نامه زمین شهری
اراضی خارج از محدوده ( استعلام از سازمان امور اراضی بند ۴۲ استعلام از اداره منابع طبیعی بند ۵۸ و بند ۳۱۶ )
املاک تجاری یا اداری ( ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی  )
بند۵۰ م. ب: در موقعیکه مورد ثبت یک سند مالکیت در یک قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل میشود به منظور اینکه معلوم باشد کدام یک از خریداران میتوانند سند مالکیت جدید اخذ نمایند مراتب وجودسندمالکیت موردمعامله رانزد یکنفر از انها درسندوخلاصه معامله مربوطه قید وتصریح نمایند .
بند ۶۱ م.ب : شماره چاپی سند مالکیت علاوه برشماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود. و کد ۶۲۲ ( قید شماره چاپی سند مالکیت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )
تقسیم نامه: ۱- اسناد مالکیت ۲- صورت مجلس تفکیکی ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ) در کلیه اسناد و معاملات باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا” قید گردد-۳ استعلام ثبت ( تبصره ذیل ماده ۳۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی) ۴- گواهی انجام معامله دارائی ماده ۱۸۷ م م .
اجاره ورهن
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۷۶
ماده ۳ – پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت
تبصره ۲ ماده ۶:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹/۲/۷۸:
ماده۲:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
۱-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
۲-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.
۳- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.
۴- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
۵- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده۲قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده۹:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.
ماده۱۱-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴)ساعت در(۳)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۴۶۶ ق. م : اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره  دهنده
ماده ۴۶۹ ق. م : مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .
ماده ۴۷۲ ق. م : عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .
ماده ۴۷۳ ق م : لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد .
ماده ۴۷۵ ق. م : اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده۴۹۴ ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا” استفاده نماید.
ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی : کل مکانهای تجارتی و کارگاهها بایستی از تامین اجتماعی تسویه حساب بیاورند چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز جوابی واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظیم سند نماید ( قطعی  – شرطی – صلح حقوق – اجاره )
ماده ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت: در صورتیکه مدت اجاره بیش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰ تبصره حذف و در متن ماده ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت قید گردیده است.
بند ۶۵ م. ب : در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و …
بند۵۲م.ب:…درمورد اسنادی که قبلاتنظیم سندشده وشماره حساب بانکی درانهاقید نشده ویابستانکاران ازاعلام شماره حساب خودداری مینمایند بنابراین برای باراول بدهکاربدفترخانه محل تنظیم سند ودرمورد اسناد عادی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه ودفتراسنادرسمی پس ازاحرازهویت ومالکیت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفینامه ای بعنوان بانک ملی به بدهکارتسلیم خواهدنمود  …..برای دفعات بعدصدور معرفی نامه ازدفترخانه لازم نیست وبدهکاربادردست داشتن معرفی نامه قبلی میتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایید
بند۸۳م.ب:… مجوزی برای اخذ سفته های تجارتی بجای قبوض رسمی از بدهکار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمیباشد.
ماده ۲۸ آ.د: درمورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده ۷۷۱ ق. م : رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده ۷۷۷ ق. م : در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت  آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .
ماده ۷۷۸ ق. م : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
ماده ۷۸۷ ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی  از آن بری شود رهن را مسترد دارد .
ماده ۷۸۸ ق .م : به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود . در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده ۷۵۸ ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد د رمقابل عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۶۰ ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .
ماده ۷۹۵ ق. م : هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا” به کس دیگری تملیک می کند . تملیک کننده را واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین مرهوبه می گویند.
ماده ۸۰۲ ق. م : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود .
فسخ معاملات
ماده ۲۸۳ ق. م : بعد از معامله طرفین می توانند می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.
بند۷۶م.ب :درمواردیکه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر ومستاجرمحرز است قید فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفین وباصدورحکم دادگاه ممنوع است ودر مواردیکه ازمرجع صالح تخلیه عین مستاجره اعلام میشود باید مراتب درملاحظات ثبت دفتر قید وامضا شود.
ماده ۴۶ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی :
در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر وسند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند
بند۶۶م.ب:در مواردی که طرفین سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در دفتر دیگری فسخ نمایند سردفتران مکلفند مراتب را از دفترخانه تنظیم کننده سند تحقیق نمایند………
بند ۷۵ م.ب: فسخ معاملات باید پس از ثبت در ردیف دفتر جاری طبق ماده ۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اخذ امضا از فسخ کننده و اخبار از ستون ملاحضات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالکیت همثبت شده و به امضا فسخ کننده و سردفتر هم برسد …. در ارتباط با فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت تخلف از شرط فقط ؟؟؟؟؟
کد ۵۹۰ م.ب: فک رهن و فسخ اسناد وثیقه مریوط به تسهیلات اعطائی بانکها مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن نخواهد بود.
ردیف ۶۴م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سندمعامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (۲۳)ایین نامه داتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۳۱۷)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاعنامه فسخ با عنایت به ماده ۱۰۴ ائین نامه قانون ثبت و بند های ۷۵ و ۱۰۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت محل اعلام می گردد.و چنانچه اقاله  در دفتر دیگری باشد پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد.
ردیف۹۳ م.ب:کلیه اسناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احکام  دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود.
ردیف۹۴م.ب :اعطای وکالت برای اقاله و برای فروش مال مورد اقاله بلا اشکال است.
ردیف۲۲م.ب:در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه به ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بند (الف) ماده ۲۳ ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به امضائ دفتریار ندارد.
ردیف۱۴۵م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.
کد۷۳۴م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلغ گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف)ماده(۲۳)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ از فسخ سند به استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری نمایند.
ردیف۱۵۰م.ب:باتنظیم سند فروش اقساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.
ردیف۱۵۱م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.
مقررات و بخشنامه های مربوط به امور مالی دفاتر اسناد رسمی
ماده ۵۰ قانون دفاتر اسنادرسمی :
وجوهی که برای تنظیم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیراست:
۱- حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲- حق الثبت به ماخذ ماده۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت نیم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند.
ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ریال افزایش یافته است کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۷۱ به موجب این قانون لغو می گردد
۳- مالیات وحق التمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی .
۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است .
تبصره ۱: نسبت به اجور و بهره منجر قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۲: طبق برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ممکن نباشد حق الثبت ۵۰۰۰ ریال  تعیین گردیده است و حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله نیز ۵۰۰۰ ریل  تعیین گردیده است .
ماده۱۸آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده۶۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۷/۲/۷۱است هرگاه درموقع ثبت ملک دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد
تبصره۱:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و بهحساب مربوطه واریز نماید
تبصره۲:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق  رفتار شود.
بخشنامه شماره۲۰۵۷/۴۱/۱سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳تکلیف کار رادر مورد محاسبه ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده مقررات مغایر این قانونرا لغو نموده است علیهذا فراز ۴۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آنمقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.
.(برابربخشنامه۱۹۸۷۹/۳۴مورخه۲۹/۱۱/۸۴افزایش مهریه معاف از حق الثبت میباشد))ردیف۱۴۴م.ب:)
ماده ۵۶  آ. د : حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه وقبض رسمی صادر گردد و …
ردیف ۱۱ م. ب :  با توجه به دستور العمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ – ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حق الثبت اسناد مالی وبدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند وبموجب فیش های صادره توسط  اصحاب معامله به بانک واریز می گردد …
کد ۶۲۶ متمم کد۵۶۲:وحدت رویه در نحویه استرداد حق الثبت.
تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی :چنانچه درهر یک ازموارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قراردادبین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر ان نسبت به سند اول محاسبه ودریافت خواهد شدودر مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکوردرقراردادماقبل ان است دراینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر آن به استثنائ حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه ودریافت گردد ملاک تشخیص ارتباط قراردادها بانک ذیربط می باشد(وردیف۱۴۳مجموعه بخشنامه ها)
فرازب:قانون تفسیرماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸آذر۱۳۷۴موضوع استفسار:آیامراد از قانون پرداخت حق ثبت۵در هزار در هر دوبار مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است یاخیر؟
نظر مجلس :ماده واحده –مراد از سه در هزار و۵در هزار حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات بانکی…….ودر مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد این حکم در مورد حق الثبت تسهیلات اعطایی به شرکتهای تعاونی که به اعضائ آن منتقل میگرددنیز جاری می باشد.
ردیف ۱۴۲م.ب:با توجه به ماده ۵۸آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷      حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.
ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی:  نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد یا درضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.
ماده ۵۸ آ.د : دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه درتعرفه حق التحریر وجهی اخذ نماید وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۵۹ آ.د : بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد.
ردیف ۴۴ م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذکر شده و به امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست .
ردیف ۸ م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله کمتر یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد(ردیف۵۲وبند۱۰۹م.ب)
ردیف۵۰ م.ب:حق التحریردرهرمورد……برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضائ سند بوسیله متعاملین وصول میگردد
کد ۶۴۹ م.ب : مرجع تشخیص بهای قید نشده ماشین آلات کشاورزی و راهسازی که در جداول قید نگردیده و تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .
ردیف ۱۸ م.ب : چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی درد وبدل نمی‌گردد اقرارنامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می‌گردد.
ردیف ۲۹م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضایت نامه چک :
با توجه به اینکه هیچگونه مبلغی در سند ورضایت نامه قید نمی‌گردد لذا حق الثبت اینگونه اسناد مشمول تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می‌گردد.
ردیف ۱۴ م.ب: تعهدنامه‌هایی که در آن جملاتی از قبیل (در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد کرد) قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی‌گردد وگواهی امضاء این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد.
ردیف ۸۳ م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمی‌باشد.
بند ۶۴ م .ب: امتیاز نامه گواهی نامه و پروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمیباشد مگر با موافقت مرجع صالح و …….
ردیف ۴۸ م.ب : منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرت ها واگذاری حقی است مالی وتنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود.
بند ۱۰۹ م.ب : به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یک حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می‌گیرد .
بند ۴۵۴ م.ب: حق الثبت وصیت نامه نباید به ماخذ سه برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی بمیزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد.
بند ۴۳۷ م.ب:حق الثبت و بقایای ثبتی درصورتی که ملک سابقه ارزیابی داشته باشد به ماخذ ارزیابی ودرصورتیکه ملک سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله  بیش از میزان ارزیابی باشد به میزان مبلغ مورد معامله……..درموردنقاطی که ارزش معاملاتی املاکاعلام شده است ملاک عمل ارزش معاملاتی ملک خواهد بود….(.هر ده هزار ریال یک هزارریال)
کد ۶۲۴ م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحریر اسناد غیر مالی و گواهی امضاء به حساب ویژه بانکی سردفتر.
کد ۷۰۰ م.ب:تصدیق صحت امضاء توسط کفیل دفترخانه در دوران کفالت.
ردیف ۶۷م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعویض وثیقه و رهینه بدون تغییر در مفاد سند.
ردیف ۳۲م.ب:با توجه به بند ۲ ماده ۱۲ ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.
ردیف ۶۵م.ب:…درمواردی که سندرهنی همزمان با انتقال قطعی ملک مورد وثیقه بنام راهن ویا درمدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد
ردیف ۳۸م.ب:فراز(۲)بند ۴۵۳ حق الثبت اسناد تقسیم نامه را روشن کرده است
کد ۶۴۹ م ب : مرجع تشخیص بهای قید نشده ماشین آلات کشاورزی که در جداول قید نگردیده و تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باش
ردیف۱۴۲م.ب:با توجه به ماده ۵۸آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۱۷حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سندمتمم مذکور تعلق میگیرد.
در تنظیم و ثبت اسناد قطعی منقول
۱-شناسنامه اتومبیل ( شناسنامه کامپیوتری – دفترچه مالکیت – برگ اعلام وضعیت )
۲-سند خرید ( برگ فروش کارخانه ، برگ سبز ، سند قطعی خریداری ، برگ مزایده)
۳-بند۱۲۳ م.ب: علاوه بر دفترچه مالکیت(شناسنامه اتومبیل) به سایر مدارک واسنادقبلی توجه نمایند
۴-ردیف۵۲م.ب:حق الثبت اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل بر رهن تنظیم می گردد همانی است که در بند(یک)بخشنامه شماره ۷۰۹۹ مورخه ۱/۳/۷۹ قید شده است.
۵-ردیف۵۳م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزایده خودروها نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد.
۶- ردیف ۵۴م.ب:قبل از صدورو تایید برگ اعلام وضعیت قبلی خودرو تنظیم سند انتقال مقدورنیست
۷- تبصره ۲ قانون اصلاح مالیاتی مستقیم: قبل از صدور هرنوع سند قطعی – شرطی – اجاره ای – رهنی – وکالتی و غیره دریافت رسیدمالیات نقل و انتقا ل ضروریست
۸-در صورت نیاز گواهی مالکیت از راهنمایی و رانندگی – مخدوش بودن و قبل از سال ۶۶ بدون برگ اعلام وضعیت
۹-کد ۵۱۰م .ب :مفاصا حساب مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی
۱۰-استعلام از اتحادیه صنف تاکسیرانی برای تاکسی ها
۱۱-کد۶۱۹و۶۷۹م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبیلهای دولتی ( گواهی از اداره کل اموال دولتی و در استانها گواهی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوطه)
بند۷۲م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول باید مشخصات کامل مورد معامله به نحوی که ابهامی باقی نماندقید شود
۱۲-ماشین آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)
۱۳-ماشین آلات و دستگاههای حفاری ( مراتب را به وزارت نیرو اطلاع دهند ) ( تبصره ۴ ماده ۲۱ توزیه عادلانه آب.)
۱۴-رعایت بند ۱۲۸ م.ب و ردیف ۱۰۷ مورخه ۵/۱۱/۸۵۲ پس از تنظیم سند ارسال دفترچه مالکیت و سند تنظیمی بلافاصله به دایره شماره گذاری و از تحویل به اشخاص خودداری گردد و کد ۶۰۹ مراتب بلافاصله ارسال به راهنمایی و رانندگی
۱۵- کد ۶۲۳ – اخذ هزینه پستی به حساب سردفتر……
۱۶-تنظیم سند وثیقه – وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
۱۷-فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق قوانین مالیات مسترد میگردد.( تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون سوم)
۱۸-قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی در بهمن هر سال تعیین و برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد
( تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیاتهای غیر مستقیم )
۱۹-کد ۶۴۹ ( مرجق تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی) و ردیف ۵۲ ( حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائی ردیف ۸ )
۲۰-تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه با ارائه کارت اقامت و گذرنامه بلامانع است ( ردیف ۳۴ و ۳۱م.ب )
۲۱- بند ب- ماده ۱۱- آئین نامه اجرائی قانون فوق – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثنای ماشین آلات راهسازی- معدنی – کشاورزی – شناورها – موتور سیکلت وسه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل ۱ % قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.
عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده۴قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )
۲۲-باتوجه به رای شماره ۱۸۷و۱۸۶و۱۸۵مورخه۱۶/۵/۸۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره۴۱۹۱۱/۲۱۲مورخ۱۷/۷/۸۴اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(ردیف۱۶۲م.ب)
وکاالت
ماده ۶۵۶ ق.م : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .
ماده ۶۶۲ ق. م : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد
ماده۶۶۳ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ازموردوکالت انجام دهد
ماده ۶۷۰ ق. م : در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع  وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود .
ماده ۶۷۱ ق. م : وکالت در هر امر مسلتزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ ق. م : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر صریحا” یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۸ ق .م : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : ۱- به عزل موکل ۲- به استفای وکیل ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل .
ماده ۶۷۹ ق.م : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .
ماده ۶۸۰ ق .م : تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .
کد ۶۳۷ م. ب : خرید هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارات وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.
کد ۶۳۴ م.ب : خرید و فروش اتومبیل با وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور با رعایت حدود اختیارات وکیل ، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد
کد ۶۴۵ م.ب:برابر رأی شماره ه/۸۰/۴۱ -۱۴/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه‌های تنظیم‌شده در خارج ازکشور در تنظیم اسناد وکالت تفویض وکالت و قطعی اسناد قبلی ملاحظه در صورت عدم اشکال مبادرت به تنظیم سند گردد. (فراز یک کد ۵۵۸)و رعایت کد ۵۷۸ قید نشانی املاک مورد وکالت در وکالتنامه ها
ردیف۱۰۹ م.ب:در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می شود.
سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید. بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد
ردیف۹۹م.ب:به استثناء ماده ۶۷۱ قانون مدنی و بند (۲) ماده ۴۹ قانون ثبت وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یافتوکپی مصدق اسناد اقدام نماید
ردیف۸۹م.ب:در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است.
کد۵۸۱ م.ب :اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و انگاه اقدام به وکالت شود انجام این امر و قید ان در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
اثار قانونی بر وکالتنامه پیرو یا ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مرتبت خواهد بود و اگر وکیل نخستین مستقلا ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسما انتقال دهد و از ضم وکیل دوم و تعیین شخص سومی که می بایست که اعمال او را تعیین و تایید نماید اطلاع نداشته باشد بیع انجام شده توسط وکیل نخستین با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از انچه که گذشت اقدام به فروش به تنهایی و به استقلال نموده باشد بیع انجام شده غیر نافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید صحیح والا باطل خواهد بود.
کد۶۶۵م.ب:صرف تنظیم و تایید امضای اسناد از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسمیت و اعتبار اسناد کامل بوده ونیاز به تایید مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد..
کد ۶۳۷ م. ب : خرید هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارات وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.
کد۴۸۰م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است
فراز۴:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .
ردیف۱۶۲م .ب :باتوجه به رای شماره ۱۸۷و۱۸۶و۱۸۵مورخه۱۶/۵/۸۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره۴۱۹۱۱/۲۱۲مورخ۱۷/۷/۸۴اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.

سعید صالح احمدی

برگرفته از سایت حقوق ثبت اسناد و املاک
http://hoghoughesabt.blogfa.com/post-۹.aspx