امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

روش صدور اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق

۱- وصول اوراق اجرائیه ممهور به مهر اجراء شود و ضمائم آن از طریق دفتر خانه مربوط به اداره .
۲- ثبت در دفتر اندیکاتور و رپرتورا و دفتر عملیات اجرائی و تعیین کلاسه توسط متصدی مربوطه .
۳- دستور ارسال اوراق اجرائیه جهت ابلاغ توسط مسئول مربوطه و تسلیم آن به مامور ابلاغ یا ارسال به مراجع قانونی مربوط حسب مورد جهت ابلاغ .
۴- صدور اجرائیه از دفتر و تسلیم اوراق اجرائیه به مامور ابلاغ یا ارسال بمراجع قانونی حسب مورد جهت ابلاغ .
۵- ارسال یک برگ اجرائیه و ضمائم به بایگانی اجراء توسط متصدی دفتر جهت تشکیل پرونده .
۶- تشکیل پرونده وسیله بایگانی و ضبط آن تا برگشت اجرائیه ابلاغ شده .
۷- برگشت اوراق اجرائیه ابلاغ شده به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده.
۸- پیوست نمودن اوراق اجرائیه به پرونده وسیله بایگانی وتسلیم آن به متصدی مربوطه . ۹- بررسی و تایید صحت ابلاغ اجرائیه توسط متصدی و مسئول مربوطه .
۱۰- اخطار اعلام تاریخ ابلاغ اجرائیه به بستانکار جهت تعیین نحوه وصول طلب در خصوص اسناد ذمه وسیله متصدی مربوطه .
۱۱- ثبت در دفتر اوقات جهت انقضاء مدت قانونی وسیله متصدی مربوط (در مورد اسناد رهنی و شرطی )
۱۲- امضاء اخطار وسیله مسئول مربوطه .
۱۳- صدور اخطار از دفتر اندیکاتور وسله متصدی دفتر و ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط .
۱۴- ضبط پرونده وسیله بایگانی تا انقضاء مهلت قانونی و یا اعلام نحوه وصول طلب حسب مورد.

درصورتیکه بدهکار در موعد قانونی تقاضای حراج مورد وثیقه را کرده باشد

۱- وصول تقاضای حراج از طرف بدهکار و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول مربوطه
۲- ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی مربوطه
۳- تسلیم تقاضای حراج به بایگانی جهت ضمیمه نمودن به پرونده
۴- پیوست نمودن تقاضا به پرونده و تحویل آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۵- بررسی و تنظیم دو برگ مکرر در کارت حراج و امضاء و ارسال آن به مرکز حراج وسیله متصدی و مسئول مربوطه
۶- تشکیل پرونده حراج و پرسش جریان ثبتی ملک مبنی بر تعیین وضعیت اعیانی موجود مورد وثیقه و ترسیم کروکی و دستور به مأمور اجرا مبنی بر اینکه مورد وثیقه در اجاره
می باشد یا تأخیر ؟ و امضاء نامه ها وسیله مسئول حراج
۷- صدور نامه ها از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۸-ارسال پرونده به بایگانی حراج وسیله متصدی دفتر
۹- وصول پاسخ از واحد ثبتی مربوطه و دریافت صورت مجلس وضعیت مورد وثیقه به لحاظ اجاره یا عدم آن از مأمور اجرا و دستور ثبت وسیله مسئول حراج
۱۰-ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۱۱- ارسال نامه ها به بایگانی حراج وسیله متتصدی دفتر
۱۲- کنترل و بررسی مشخصات ملک مورد حراج مندرج در برگ پاسخ استعلام ثبتی با مشخصات قید شده در کارت حراج و تعیین تاریخ جلسات حراج وسیله مسئول حراج و ثبت در دفتر اوقات حراج
۱۳- تعیین میزان بدهی بدهکار توسط حسابدار مربوطه
۱۴- تهیه و امضاء آگهی حراج و تکثیر آن
۱۵-تحویل آگهی به مأمور اجرا جهت الصاق در معابر و اماکن عمومی و محل ملک و تابلوی اعلانات
۱۶- ارسال آگهی حراج برای بستانکار و بدهکار و نماینده دادستانی و کلانتری
۱۷- تشکیل جلسه اول حراج با حضور مأمورین قانونی
۱۸- تنظیم صورتمجلس حراج متضمن امضاء مأمورین قانونی و خریدار در صورتیکه وجود داشته باشد توسط متصدی حراج
۱۹-در صورت عدم وجود خریدار در جلسه اول و تقاضای مدیون در صورت وجود خریدار تشکیل جلسه دوم با حضور مأمورین قانونی و خریدار و فیش پرداخت اصل بدهی و نیمعشر و حق حراج وغیره طبق وقت مندرج در آگهی
۲۰-دستور ثبت صورتمجلس حراج در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول حراج
۲۱-ثبت صورتمجلس حراج در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۲۲-انعکاس مفاد صورتمجلس حراج در کارت وسیله مسئول حراج
۲۳- ارسال یک نسخه کارت حراج و صورتمجلس حراج به اجرا وسیله مسئول حراج
۲۴-ارسال پرونده حراج و کارت به بایگانی حراج توسط مسئول حراج جه تضبط
۲۵- تهیه پیش نویس سند انتقال و اخطار حسن نیت متصدی مربوطه
۲۶-امضاء پیش نویس و اخطار توسط مسئول مربوطه
۲۷- صدور پیش نویس سند انتقال و اخطار از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۲۸- ارسال پرونده به بایگانی توسط متصدی دفتر
۲۹-امضاء سند انتقال در دفتر اسناد رسمی وسیله مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرادر تهران یا نماینده قانونی آنها بعد از ابلاغ اخطار حسن نیت به مدیون
۳۰- وصول تقاضای انتقال گیرنده منضم به سند انتقال اجرائی مبنی بر تحویل و حسب مورد تخلیه مورد معامله و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه
۳۱-ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳۲-ارسال پرونده به بایگانی جهت پیوست نمودن تقاضا وسیله متصدی دفتر
۳۳-تحویل پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۳۴- تهیه دستور تحویل و حسب مورد تخلیه مورد وثیقه و اعلام ختم پرونده به دفتر خانه مربوطه به مأمور اجرا وسیله متصدی مربوطه
۳۵- امضاء نامه تخلیه یا تحویل وسیله مسئول مربوطه
۳۶-صدور نامه از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳۷- اعزام مأمور به محل و تنظیم صورت مجلس با حضور مأمورین قانونی و انتقال گیرنده و ارائه صورت مجلس تحویل یا تخلیه به بایگانی اجرا توسط مأمور اجرا
۳۸- ثبت در دفتر مختومه ها و ضبط پرونده توسط بایگان

بازداشت اموال منقول

۱- دریافت تقاضای بستانکار مبنی بر بازداشت اموال منقول ودستور ثبت ثبت وسیله مسئول مربوطه .
۲- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر .
۳- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله متصدی دفتر .
۴- تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایکانی .
۵- دستور ارزیابی و بازداشت اموال منقول بدهکار به مأمور اجرا وسیله مسئول مربوطه .
۶ـ امضاء دستور ارزیابی و بازداشت اموال وسیله مسئول مربوطه.
۷ـ صدور دستور ارزیابی و بازداشت اموال از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر.
۸ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا بلزداشت اموال وسیله مأمور توسط متصدی دفتر.
۹ـ عزیمت مأمور اجرا و ارزیاب در معیت مأمورین قانونی و بستنکار جهت بازداشت اموال و تنظیم صورتمجلس بازداشتی متضمن امضاء مأمورین قانونی وبستنکار وغیره.
۱۰ـ تسلیم صورت مجلس بازداشت اموال بایگانی توسط مأمور اجرا.
۱۱ـ پیوست نمودن صورتمجلسبه پرونده وتسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی.
۱۲ـ بررسی صورت مجلس و تهیه اخطار مبنی بر نتیجه ارزیابی اموال به بدهکار اگر در موقع بازداشت حاضر نباشد سیله متصدی مربوطه.
۱۳ـ امضاءاخطار وسیله مسئول مربوطه.
۱۴ـ صدور اخطار از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر.
۱۵ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا برگشت اخطار ابلاغ شده وسیله متصدی دفتر.
۱۶ـ وصول اخطار ارزیابی ابلاغ شده به بایگانی و پیوست نمودن به پرونده و گواهی عدم وصول اعتراض به ارزیابی اموال وسیله متصدی دفتر وتسلیم پرونده به متصدی مربوطه توسط بایگانی.
۱۷ـ تهیه پیش نویس آگهی مزایده و تعیین حق الدرج و هزینه چاپ آگهی مزاید در روزنامه و الصافی پشت سفید و تهیه اخطار به بستانکار جهت پرداخت هزینه وسیله متصدی مربوطه.
۱۸ـ بررسی وامضاء آگهی مزایده واخطاریه وسیله مسئول مربوطه.
۱۹ـ صدور اخطار از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر .
۲۰- ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا پرداخت هزینه حق الدرج آگهی وچاپ آن وسیله طلبکار توسط متصدی دفتر .
۲۱- مراجعه متقاضی وتسلیم فیش پرداخت هزینه به بایگانی .
۲۲- تعیین میزان بدهی مدیون وسیله حسابدار .
۲۳- پیوست نمودن فیش به پرونده وتسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی وتعیین مواعد انتشار آگهی وروز مزایده وثبت در دفتر اوقات مزایده وسیله متصدی مربوطه.
۲۴- دستور ارسال آگهی مزایده به اداره ارشاد اسلامی محل جهت انتشار در روزنامه درمواعده تعیین شده و ارسال آگهی به چاپخانه جهت چاپ آگهی های الصاقی پشت سفید ومأمور اجرا جهت در یافت والصاق آگهی مزایده در معابر و اماکن عمومی درمواعد تعیین شده و ارسال آگهی به بستانکار و بدهکار ونماینده دادستان و کلانتری جهت شرکت در روز مزایده وسیله متصدی مربوطه .
۲۵- بررسی وامضاء اقدامات فوق وسیله مسئول مربوطه.
۲۶- صدور آگهی از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی جهت ارسال و تسلیم به مراجع مذکور و افراد شده.
۲۷- ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا روز مزایده وسیله متصدی دفتر.
۲۸- تسلیم روزنامه حاوی آگهی های منتشره نوبت اول و دوم و سوم به بایگانی.
۲۹- ضمیمه نمودن آگهی ها به پرونده وتسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی.
۳۰- تطبیق آگهی های منتشره با پیش نویس آگهی مزایده و تایید صحت انتشار آن توسط متصدی مربوطه .
۳۱- ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا روز مزایده وسیله متصدی مربوطه.
۳۲- مطالبه پرونده در روز مزایده وسیله متصدی مربوطه از بایگانی.
۳۳- تشکیل جلسه مزایده با حضور مامورین قانونی در وقت مقرر در آگهی و تنظیم صورتمجلس مزایده وسیله متصدی مزایده متضمن امضاء مامورین قاونی و خریدار در صورتیکه وجود داشته باشد و تحویل اموال بخریدار پس از دریافت کلیه بدهی از اصل و نیمعشر و حق حراج و غیره.
۳۴- دستور ثبت صورتمجلس مزایده در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول مربوطه.
۳۵- ثبت مفاد صورتمجلس مزایده در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر و ارسال آن به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده.
۳۶- ضبط پرونده و ثبت در دفتر مختومه حسب مورد

روش بازداشت اموال نزد شخص ثالث

۱- دریافت تقاضای بستانکار مبنی بر بازداشت مال نزدشخص ثالث و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه.
۲- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله متصدی دفتر
۴- تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۵- تهیه بازداشت نامه اموال نزدشخص ثالث
۶- امضاء بازداشت نامه اموال وسیله مسئول مربوطه
۷- صدور بازداشت نامه اموال از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر و تسلیم آن به مامور ابلاغ یا ارسال به مراجعانتظامی حسب مورد.
۸- ارسال پرونده به بایگانی وسیله متصدی دفتر.
۹- ضبط پرونده وسیله بایگانی تا برگشت بازداشت نامه ابلاغ واغعی شده وسیله مامور اجرا یا مراجع انتظامی حسب مورد.
۱۰- عزیمت مامور ابلاغ جهت ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث
۱۱- برگشت مامور ابلاغ و تسلیم نامه ابلاغ شده به شخص ثالث وسیله مامور بایگانی
۱۲- پیوست بازداشت نامه ابلاغ شده به پرونده توسط بایگانی.
۱۳- تودیع توجه بازداشت شده بحساب پرونده اجرائی نزد بانک ملی مربوطه و تسلیم فیش پرداخت وجه به بایگانی وسیله شخص ثالث.
۱۴- مراجعه بستانکار جهت دریافت وجه و تسلیم پرونده وسیله بایگانی به متصدی مربوطه .
۱۵- تنظیم سند هزینه وسیله متصدی و مسئول مربوطه و پرداخت وجه سپرده شده به بستانکار پس از کسر نیمعشر اجرائی
۱۶- ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط و ثبت در دفتر مختومه ها وسیله مسئول مربوطه حسب مورد.
تذکر:
الف- در صورتیکه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث غیر از وجه نقد باشد پس از تحویل مال منقول به اجرا از طرف شخص ثالث جریان ارزیابی و فروش آن مشمول مقررات کلی مربوطه خواهد بود.
ب- در صورتیکه مال بازداشتی اتومبیل باشد ضمن صدور دستور بازداشت مراتب به اداره شماره گذاری راهنمائی و رانندگی اعلام و طبق مقررات بعد از مزایده اخطار حسن نیت و سند انتقال اجرائی تهیه و به امضاء مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران
می رسد.
ج- در صورتیکه مال بازداشتی امتیاز تلفن باشد مراتب بازداشت به اداره تلفن شهری اعلام و طبق مقررات بعد از مزایده اخطار حسن نیت و سند انتقال اجرائی تهیه و به امضاء مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران می رسد

روش رسیدگی به اعتراضات واصله در اجرا- از طرف بدهکار یا بستانکار-یا اشخاص ثابت

الف- اعتراض به عملیات اجرائی در هر مرحله
ب- اعتراض به ازیابی در موعد مقرر
الف :
۱-دریافت اعتراض از معترض ودستور ثبت وسیله مسئول مربوطه
۲- ثبت دردفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳- ارسال اعتراض به بایگانی وسیله متصدی دفتر
۴- پیوست نمودن اعتراض به پرونده وتسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۵- بررسی وتهیه گزارش جریان پرونده وارسال آن نزد مدیریت درشهرستانها ورئیس اجرا در تهران جهت اعلام نظر نسبت به اعتراض وسیله متصدی مربوطه
۶- اعلام نظر مدیر ثبت یا رئیس اجرا نسبت به اعتراض واعاده نزد متصدی مربوطه
۷- دستور ابلاغ نظریه مدیریت ثبت یا رئیس اجرا به معترض ( بدهکار وبستانکار ویا شخص ثالث حسب مورد)
۸- امضاء نامه متضمن نظریه به مدیر ثبت یا رئیس اجرا وسیله مسئول مربوطه
۹- صدور نامه حاوی نظریه از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر و ارسال پرونده به بایگانی
۱۰- ضبط پرونده تا برگشت نظریه ابلاغ وسیله بایگانی
۱۱- برگشت نظریه ابلاغ شده وتسلیم آن به بایگانی
۱۲- وصول اعتراض به نظریه از طرف معترض در موعد قانونی ودستور ثبت دردفتر اندیکاتور وسیله مربوطه
۱۳- ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر و ارسال به بایگانی
۱۴- پیوست نمودن اعتراض به نظریه به پرونده وتسلیم آن به متصدی مربوطه توسط بایگانی
۱۵- بررسی وتهیه گزارش جریان پرونده به هیأت نظارت وسیله متصدی مربوطه
۱۶- امضاء گزارش وسیله مسئول مربوطه
۱۷- صدور گزارش از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۱۸- ارسال پرونده به بایگانی توسط متصدی دفتر تا وصول رأی هیات نظارت
۱۹-وصول رأی هیأت نظارت و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه
۲۰- ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۲۱- ارسال رأی واصله به بایگانی وسیله متصدی دفتر
۲۲ – پیوست نمودن رأی به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۲۳- ابلاغ رأی هیأت نظارت به معترض و ادامه عملیات اجرائی طبق رأی صادره
۲۴- توقف عملیات اجرائی در صورت ارائه گواهی دبیرخانه شورایعالی ثبت مبنی بر قابل طرح بودن موضوع در شورا

روش ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه و اسنادی که در حکم آن است

۱ـ دریافت تقاضای بستانکار مبنی بر تعیین نحوه وصول طلب حین یا بعد از ابلاغ اجرائی و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه (تقاضای بازداشت اموال غیر منقول)
۲ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳ـ ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله متصدی دفتر
۴ـ تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۵ـ دستور ارزیابی و بازداشت ملک و تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر به مأمور اجرا و ارسال رونوشت به واحد ثبتی مربوطه جهت اطلاع و پرسش جریان ثبتی وسیله متصدی مربوطه
۶ـ امضاء نامه حاوی موارد بالا وسیله مسئول مربوطه
۷ـ صدور نامه فوق الذکر از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۸ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا حصول نتیجه وسیله متصدی دفتر
۹ـ عزیمت مأمور و ارزیاب در معیت مأورین قانونی و بستانکار جهت ارزیابی و بازداشت و تنظیم صورتمجلس
۱۰ـ وصول پاسخ از واحد ثبتی و صورتمجلس مأمور اجرا و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه
۱۱ـ ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۱۲ـ ارسال پاسخ و صورتمجلس به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله متصدی مربوطه
۱۳ـ تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۱۴ـ بررسی و کنترل پاسخ جریان ثبتی ملک و صورتمجلس ارزیابی و بازداشت و تهیه اخطار و ارزیابی به بدهکار اگر در موقع بازداشت حاضر نباشد
۱۵ـ امضاء اخطار وسیله مسئول مربوطه
۱۶ـ صدور اخطار از دفتر اندیکاتور و ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا برگشت اخطار ابلاغ شده
۱۷ـ وصول اخطار ابلاغ شده ارزیابی به بایگانی و پیوست نمودن آن به پرونده و گواهی عدم وصول اعتراض به ارزیابی وسیله متصدی دفتر و تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۱۸ـ اعلام مراتب بازداشت ملک به واحد ثبتی و تهیه پیش نویس آگهی مزایده و تعیین حق الدرج و حق چاپ آگهی انتشار و الصاقی پشت سفید و صدور اخطار به بستانکار جهت پرداخت هزینه وسیله متصدی مربوطه
۱۹ـ بررسی و امضاء آگهی مزایده و نامه بازداشت ملک و اخطاریه وسیله مسئول مربوطه
۲۰ـ ثبت و صدور اخطار و نامه بازداشتی از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۲۱ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا پرداخت هزینه از طرف بستانکار
۲۲ـ مراجعه متقاضی و تسلیم فیش پرداخت هزینه به بایگانی
۲۳ـ تعیین میزان کلیه بدهی مدیون وسیله حسابدار
۲۴ـ پیوست نمودن فیش و تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی و تعیین مواعد انتشار آگهی و روز مزایده و ثبت در دفتر اوقات مزایده وسیله متصدی مربوطه
۲۵ـ دستور ارسال آگهی مزایده به اداره ارشاد اسلامی محل جهت انتشار در روزنامه در مواعد تعیین شده و ارسال آگهی به چاپخانه جهت آگهی های الصاقی پشت سفید و دستور به مأمور اجرا جهت دریافت و الصاق آگهی مزایده در معابر و اماکن عمومی در مواعد تعیین شده و ارسال آگهی به بستانکار و بدهکار و نماینده دادستان و کلانتری جهت شرکت در روز مزایده وسیله متصدی مربوطه
۲۶ـ امضاءنامه و ارسال آگهی و اقدامات فوق وسیله مسئول مربوطه
۲۷ـ صدور نامه های فوق منضم آگهی مزایده از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۲۸ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا روز مزایده وسیله متصدی دفتر
۲۹ـ تسلیم روزنامه حاوی آگهی های منتشره نوبت اول و دوم و سوم و آگهی های الصاقی به بایگانی اجرا
۳۰ـ ضمیه نمودن آگهی ها به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۳۱ـ تطیبق و بررسی مفاد آگهی های انتشاری با پیش نویس آگهی مزایده و تأیید صحت انتشار آن توسط متصدی مربوطه
۳۲ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا روز مزایده وسیله متصدی مربوطه
۳۳ـ مطالبه پرونده در روز مزایده از بایگانی وسیله متصدی مربوطه
۳۴ـ تشکیل جلسه مزایده با حضور مأمورین قانونی در وقت مقرر در آگهی و تنظیم صورتمجلس مزایده وسیله متصدی مزایده متضمن امضاء مأمورین قانونی و خریدار در صورتیکه وجود داشته باشد و وقت مقرر در آگهی پیوست نمودن فیش های پرداخت اصل بدهی و نیمعشر و حق حراج و غیره
۳۵ـ دستور ثبت صورتمجلس مزایده در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول مربوطه
۳۶ـ ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۳۷ـ بررسی و کنترل عملیات انجام شده و تهیه پیش نویس سند انتقال اجرائی و تهیه اخطار حسن نیت به بدهکار وسیله متصدی مربوطه
۳۸ـ امضاء پیش نویس سند انتقال و اخطار حسن نیت وسیله رئیس اجرا در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها و یا نماینده قانونی آنها.
۳۹ـ صدور پیش نویس سند انتقال و اخطار حسن نیت از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۴۰ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط وسیله متصدی دفتر
۴۱ـ امضاء سند انتقال بعد از ابلاغ اخطار حسن نیت به مدیون در دفتر اسناد رسمی وسیله مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران یا نماینده قانونی آنها
۴۲ـ وصول تقاضای تحویل و عنداللزوم تخلیه مورد معامله منصم به سند انتقال اجرائی وسیله انتقال گیرنده
۴۳ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول مربوطه
۴۴ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۴۵ـ ارسال تقاضا به بایگانی وسیله متصدی دفتر
۴۶ـ ضمیمه نمودن تقاضا به پرونده و تحویل به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۴۷ـ دستور تحویل و حسب مورد تخلیه مورد معامله به مأمور اجرا و اعلام ختم پرونده به دفترخانه عنداللزوم وسیله متصدی مربوطه
۴۸ـ امضاء دستور تحویل یا تخلیه وسیله مسئول مربوطه
۴۹ـ ثبت و صدور دستور در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۵۰ـ اعزام مأمور اجرا در معیت مأمورین قانونی و انتقال گیرنده به محل وقوع ملک و تنظیم صورتمجلس تحویل و حسب مورد تخلیه مورد معامله به خریدار توسط مأمور اجرا
۵۱ـ ارائه صورتمجلس تخلیه و تحویل به مسئول مربوطه از طرف مأمور اجرا و دستور ثبت و ارسال آن به بایگانی جهت ضبط در پرونده وسیله مسئول مربوطه

روش ادامه عملیات اجرائی اسناد دهنی و شرطی که مورد وثیقه آن اموال منقول بوده و تاریخ تنظیم آن بعد از قانون ماده ۳۴ و۳۴ مکرر مصوب ۱۳۵۱ می باشد (قانون جدید)

۱- دریافت تقاضای بستانکار مبنی بر توقیف اموال منقول مورد وثیقه و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه
۲- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتر وسیله متصدی دفتر
۳- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله متصدی دفتر
۴- پیوست نمودن تقاضا به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۵- دستور بازداشت اموال مورد وثیقه به مأمور اجرا یا مراجع قانونی دیگر حسب مورد و امضاء آن وسیله متصدی مربوطه
۶- صدور نامه بازداشت اموال از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۷- عزیمت مأمور اجرا به محل جهت بازداشت اموال مورد وثیقه و تنظیم صورت مجلس وسیله مأمور اجرا
۸- تسلیم صورت مجلس بازداشت اموال منقول مورد وثیقه وسیله مأمور اجرا (جهت در اختیار داشتن مال مورد وثیقه )
۹- تطبیق و بررسی مشخصات مورد وثیقه مندرج در صورت مجلس تنظیمی مأمور اجرا با مشخصات مورد وثیقه مندرج در برگهای اجرائیه و ثبت در دفتر اوقات مزایده متصدی مربوطه و ارسال پرونده به بایگانی تا انقضاء چهار ماه موعد مقرر در قانون
۱۰-تسلیم پرونده پس از انقضاء مدت به متصدی مربوطه وسیله بایگانی
۱۱- تنظیم و امضاء دو برگ کارت حراج وسیله متصدی و مسئول مربوطه و ارسال آن به مرکز حراج و ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط

روش ادامه عملیات اجرائیه های صادره مربوطه به اسناد اجاره یا خریداری که جهت تخلیه از دفاتر اسناد رسمی صادر می شود

۱- دریافت تقاضای تخلیه از طرف موجر یا خریدار ودستور ثبت وسیله مسئول مربوطه پس از انقضاء مهلت ۱۰ روز مقرر
۲- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول دفتر و ارسال آن به بایگانی
۳- تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی جهت اقدام
۴-دستور تخلیه بمأمور اجرا و رونوشت به نماینده دادستان ومأمور انتظامی و موجر و مستأجر یا خریدار و متعهد حسب مورد
۵- امضاء دستور تخلیه توسط مسئول مربوطه
۶- امضاء دستور تخلیه از دفتر اندیکاتور وتسلیم اصل آن به مأمور اجرا وارسال رونوشت بمراج مربوطه وارسال پرونده به بایگانی وسیله متصدی دفتر
۷- ضبط پرونده وسیله بایگان
۸- اعزام مأمور اجرا به محل وتخلیه مورد اجاره یا مورد معامله طبق مقررات حسب مورد وتنظیم صورتمجلس تخلیه متضمن امضاء موجر یا خریدار ونماینده دادستان ومأمور انتظامی و وصول نیمعشر اجرائی
۹- تسلیم صورتمجلس تخلیه وفیش پرداخت نیمعشر اجرائی به بایگانی وسیله مأمور اجرا
۱۰- تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی جهت اقدام
۱۱- دستور اعلام مراتب تخلیه مورد اجاره یا مورد معامله به دفترخانه صادره کننده اجرائیه، وسیله متصدی اقدام
۱۲- امضاء نامه اعلام تخلیه وسیله مسئول مربوطه
۱۳- صدور نامه اعلام تخلیه از دفتر اندیکاتور وارسال به بایگانی وسیله متصدی دفتر
۱۴- ضبط پرونده در بایگانی وثبت در دفتر مختومه ها وسیله بایگانی

روش حراج مورد وثیقه اموال منقول وسیله مرکز حراج

۱- وصول کارت حراج و تشکیل پرونده وسله مسئول حراج
۲- بررسی و کنترل مشخصات مورد وثیقه مندرج در کارت حراج و مشخصات مندرج در صورت مجلس بازداشتی مأمور اجرا در صورت عدم وصول اعتراض وسیله مسئول حراج
۳- بررسی وتهیه اگهی حراج و تعیین تاریخ جلسات حراج و ثبت در دفتر اوقات وسیله مسئول حراج
۴- تعیین میزان بدهی بدهکار توسط حسابدار
۵- امضاء آگهی حراج و تکثیر آن وسیله مسئول حراج
۶ – تحویل آگهی حراج به مأمور اجرا جهت الصاق آگهی حراج در معابر و اماکن عمومی و تابلو اعلانات توسط مسئول حراج
۷- ارسال آگهی حراج برای بستانکار و بدهکار و نماینده دادستان و مراجع ذیربط توسط مسئول حراج
۸- تشکیل جلسه اول حراج با حضور مأمورین قانونی
۹- تنظیم صورت مجلس متضمن امضاء مأمورین قانونی توسط متصدی حراج
۱۰-تشکیل جلسه دوم در صورت نبودن خریدار و تقاضای مدیون در صورت وجود خریدار در جلسه اول با حضور مأمورین قانونی و تنظیم صورت مجلس حراج متضمن امضاء مأمورین قانونی و خریدار ( اگر شرکت کرده باشد)
۱۱- دستور ثبت صورت مجلس حراج در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول حراج
۱۲- ثبت صورت مجلس در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر
۱۳-انعکاس مفاد صورت مجلس حراج در کارت حراج وسیله مسئول حراج
۱۴- تهیه پیش نویس سند انتقالی اجرائی و اخطار حسن نیت و امضاء آن وسیله مسئول حراج
۱۵- صدور پیش نویس سند انتقال و اخطار حسن نیت از دفتر اندیکاتور
۱۶-ارسال پرونده به بایگانی حراج وسیله متصدی دفتر
۱۷- امضاء سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی وسیله مسئول حراج یا نماینده قانونی او بعد از ابلاغ اخطار حسن نیت به مدیون
۱۸- دستور تحویل اموال به مأمور اجرا و امضاء آن وسیله مسئول حراج
۱۹- عزیمت مأمور اجرا همراه مأمورین قانونی و خریدار به محل و تنظیم صورت مجلس تحویل توسط مأمور اجرا
۲۰- تسلیم صورت مجلس تحویل اموال به مسئول حراج وسیله مأمور اجرا
۲۱- ارسال کارت حراج و صورت مجلس های حراج و تحویل اموال به اجرا
۲۲- اعلام ختم پرونده به دفترخانه مربوطه و ارسال کارت و پرونده به بایگانی حراج وسیله مسئول حراج .

اعتراض به ارزیابی اموال بازداشتی

۱ـ دریافت اعتراض پیوست فیش پرداخت دستمزد کارشانس تجدید نظر در موعد قانونی از معترض و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه.
۲ـ ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر و ارسال به بایگانی.
۳ـ تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی.
۴ـ بررسی و تهیه گزارش به مدیر ثبت در شهرستانها و یا رئیس اجرا در تهران جهت تعیین کارشناس تجدید نظر وسیله متصدی مربوطه.
۵ـانتخاب کارشناس تجدید نظر به قید قرعه وسیله مدیر ثبت یا رئیس اجراء و ارسال پرونده نزد متصدی مربوطه.
۶ـ اخطار به بستانکار و بدهکار مبنی بر اعلام نظر در مورد کارشناس انتخاب شده ظرف سه روز وسیله مسئول مربوطه.
۷ـ امضاء اخطار وسیله مسئول مربوطه.
۸ـ صدور اخطار از دفتر اندکاتور وسیله متصدی دفتر وتسلیم آن به مأمور ابلاغ.
۹ـ عزیمت مءمور ابلاغ به محل و ابلاغ اخطاریه.
۱۰ـ تسلیم اخطاریه ابلاغ شده به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله مأمور اجرا
۱۱ـ تسلیم پرونده به متصدی مربوطه جهت اقدام بعدی وسیله بایگانی.
۱۲ـ بررسی و اخذ گواهی از متصدی دفتر و بایگانی مبنی بر عدم وصول اعلام نظر بستانکار و بدهکار موضوع اخطاریه فوق و اخطار به کارشناس تجدید نظر در مهلت مناسب جهت ارزیابی اموال وسیله متصدی مربوطه.
۱۳ـ امضاء اخطار وسیله مسئول مربوطه.
۱۴ـ صدور اخطاریه از دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر وارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط وتسلیم اخطار به مأمور ابلاغ.
۱۵ـ عزیمت مأمور ابلاغ به محل وابلاغ اخطاریه.
۱۶ـ تسلیم اخطار ابلغ شده به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده وسیله مأمور ابلاغ.
۱۷ـ ضبط پرونده تا برگشت اظهار نظر کارشناس تجدید نظر وسیله بایگانی.
۱۸ـ دریافت اظهار نظر کارشناس تجدید نظر و دستور ثبت وسیله مسئول مربوطه.
۱۹ـ ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله متصدی دفتر وارسال آن به بایگانی جهت پیوست نمودن به پرونده.
۲۰ـ تسلیم پرونده به متصدی مربوطه وسیله بایگانی.
۲۱ـ اقدام بعدی پرونده حسب مورد وسیله متصدی مربوطه