امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

روش رسیدگی به اعتراض آگهی ها موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت

۱- وصول اعتراض.
۲- دستور ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره.
۳- ثبت دردفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی برای ضبط در پرونده واقدام.
الف- در صورتیکه اعتراض قبل از انتشار آگهی باشد ابلاغ به معترض منبی براینکه اعتراض در این زمان بدلیل قانونی مسموع نیست و می تواند در موعد قانونی اعتراض نماید.
ب- اگر اعتراض در داخل مهلت قانونی باشد:
۱- تهیه فتوکپی از اعتراض جهت ضبط در پرونده ثبتی.
۲- صدور قبض رسید اعتراض که حاوی مشخصات کامل معترض و آدرس دقیق او باشد.
۳- ارسال اعتراض به همراه قبض رسید آن به دادگاه صالحه
۴- ممهور نمودن اظهارنامه به مهر اعتراض دارد.
ج- در صورتیکه اعتراض خارج از مهلت مقرر در قانون باشد:
۱- تهیه و ارسال دعوت نامه برای رئیس دادگاه محل جهت حضور در جلسه اداری در ثبت.
۲- رسیدگی به اعتراض و صدور رای مقتضی.
۳- تحویل پرونده به بایگانی جهت ادامه عملیات ثبتی

روش انتشار آگهی نوبتی

۱- تهیه پیش نویس آگهی های نوبتی مربوط به اظهارنامه های پذیرفته شده در هر سه ماهه برابر با مادۀ ۵۹ آئین نامه قانون ثبت وتبصره های ذیل آن وسیله مسئول بایگانی.
۲- امضاء آگهی های نوبتی تنظیمیوسیله مسئول اداره وارسال آن به اداره ارشاد اسلامی محل جهت درج در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار تعیین شده و چاپ نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر (موضوع مادۀ ۱۱ قانون ثبت).
۳- وصول آگهی های نوبتی درج شده در روزنامه و تطبیق آن با پیش نویس آگهی و گواهی صحت و سقم آن وسیله مسئول بایگانی و اعمال ماده ۵۷ آئیننامه و قید عبارت متن آگهی ها در اظهار نامه وسیله بایگانی و گواهی صحت و سقم انتشار آن.
۴- بعد از تطبیق آگهی چاپ درب روزنامه با پیش نویس آن چنانچه پلاکهائی از قلم افتاده یا اشتباهی رخ داده باشد مسئول مربوط مراتب را به رئیس ثبت گزارش و مسئول اداره حسب مورد دستور لازم را صادر می نماید .
۵- بعد از انتشار آگهی های نوبتی و وصول آن مراتب در ثبت آگهی های نوبتی ثبت و مجلد می گردد و نیز یک نسخه از آن برای ادارات ذیربط ارسال می شود .
۶- گزارش الصاق آگهی نوبتی در محل و اماکن عمومی پس از گواهی مامور مربوطه در پرونده سوابق آگهی های نوبتی ضبط می گردد.

روش انتشار اگهی تحدید عمومی

۱- تهیه پیش نویس آگهی عمومی وسیله بایگانی.
۲- بررسی و امضاء پیشنویس آگهی توسط مسئول اداره.
۳- تایپ پیش نویس آگهی توسط ماشین نویس.
۴- بررسی و تطبیق و امضاء آگهی تایپ شده وسیله مسئول اداره.
۵- ثبت و ارسال آن به اداره ارشاد اسلامی محل جهت چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الاانتشار تعیین شده.
۶- وصول آگهی تحدیدی درج شده در روزنامه و تطبیق آن با پیش نویس آگهی تحدیدی گوهی صحت وسقم آن وسیله مسئول بایگانی.
۷- قید عبارت متن آگهی تحدیدی در اضهار نامه وسیله مسئول مربوطه.
۸- ارسال یک نسخه از آگهی ها به ادارات ذیربط و ثبت در دفتر آگهی ها و مجلد نمودن آن و انتشار در معابر عمومی.
۹- وصول گزارش الصاق آگهی تحدیدی درمحل و اماکن عمومی و ثبت در دفتراندیکاتور.
۱۰- ضبط و بایگانی نمودن در سوابق آگهی های تحدیدی

روش وصول وضبط خلاصه معاملات وفسخ نامه های املاک جاری

۱- اخذ خلاصه معاملات یا فسخ نامه با دادن رسید وسیله دفتر اداره
۲- دستور ثبت در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول اداره.
۳- ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت پیوست پرونده.
۴- ارسال پرونده به حسابداری جهت کنترل وصول بقایای ثبتی وحقوق دولتی مربوطه.
۵- برگشت پرونده به بایگانی جهت انجام اقدامات بعدی

قبول درخواست ثبت

۱- دریافت تقاضا نامه ثبت از متقاضی
۲- دستور ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت بازدید و معاینه محلی وسیله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضی.
۳- ثبت و ارسال سوابق به بایگانی جهت تشکیل پرونده و گواهی مجهول بودن ملک و عدم سابقه ثبت آن.
۴- تعیین نماینده و نقشه بردار وسیله مسئول اداره در روز معاینه محل و تعیین وقت مراجعه بعدی جهت اخذ نتیجه و پرداخت حقوق دولتی.
۵- عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل برای تحقیقات محلی و احراض تصرف مالکانه و تنظیم صورتمجلس احراض تصرف وسیله نماینده و ترمیم نقشه ملک توسط نقشه بردار و تنظیم اظهار نامه ثبت ملک با قید بهاء به قیمت منطقه ای و امضاء آن به وسیله مأمور تنظیم و متقاضی ثبت متناسب با وضعیت پرونده و مساحت ملک.
۶ـ ارائه گزارش عملکرد توسط نماینده و نقشه بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و سایر مدارک واظهار نامه.
۷ـ رسیدگی به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصمیم مسئول اداره.
۸ـ امضاء اظهار نامه و ثبت آن در دفتر کد ۳۰۴ وسیله مسئول اداره و دستر ثبت آن دفتر اندیکاتور.
۹ـ اخذ حقوق دولتی متعلقه وسیله حسابداری.
۱۰ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت دردفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزیع اظهار نامه و قرار دادن پرونده در ردیف آگهی نوبتی و اعلام وقت مراجعه بعدی
(که بعد از پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی خواهد بود ) به متقاضی وسیله مسئول بایگانی.
تذکرـ درانجام هریک از مراحل یاد شده فوق چنانچه قانوناً نیز به استعلام از مراجع ذیصلاح وفق مقررات انجام می شود.

روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

۱ـ قبول تقاضا همراه با اصل اسناد مالکیت مشاعی.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک و تعیین وقت مراجعه بعدی.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴ـ پیوست پرونده مربوطه هرمراه با تقاضا و ارسال به دفتر املاک وسیله بایگانی.
۵ـ بررسی پرونده در دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید.
۶ـ ارسال پرونده به دفتر املاک بازداشتی جهت گواهی بازداشتی یا عدم آن.
۷ـ برگشت پرونده به دفتر املاک جهت رسیدگی و امضاء پیش نویس سند مالکیت و تحریر سند مالکیت جدید وسیله مسئول مربوطه .
۸ـ ثبت سهام مشاعی ذیل یک ثبت و صفحه و تحریر سند مالکیت جدید.
۹ـ امضاء سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک وسیله مسئول مربوطه.
۱۰ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه تا مراجعه متقاضی.
۱۱ـ مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفتر سند مالکیت.
۱۲ـ دریافت بهاء دفترچه سند مالکیت.
۱۳ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ آن و تسلیم به مالک در قبال اخذ رسید.
۱۴ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی

روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(اعم از سوخته ـ فرسوده ـ آب ریخته ـ برگی پاره شده و امثالهم)

۱ـ قبول تقاضای متقاضی همراه با اصل سند مالکیت.
۲ـ بررسی و دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع بدفتر املاک.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴ـ پیوست پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ضمائم آن و ارسال بدفتر املاک وسیله بایگانی و اعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی وسیله دفتر املاک.
۵ـ بررسی پرونده در دفتر املاک و دستور تحریر سند مالکیت جدید و ابطال سند مالکیت اولیه توسط مسئول مربوطه.
۶ـ ارسال پرونده بدفتر املاک بازداشتی جهت گواهی لازم.
۷ـ تحریر سند مالکیت جدید و اخبار مراتب در دفاتر املاک وسیله متصدی مربوطه و ابطال سند مالکیت اولیه.
۸ـ امضاء سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه و ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه مالک.
۹ـ مراجعه متقاضی و پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت.
۱۰ـ ثبت سند در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ آن و تحویل آن به مالک پس از احراز هویت در قبال اخذ رسید در پیش نویس مربوطه و دفتر تسلیم سند.
۱۱ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی

روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سندمتمم)

۱ـ وصول درخواست متقاضی مبنی بر صدور سند متمم به همراه اصل سند مالکیت که ستون نقل و انتقالت آن پر شده باشد.
۲ـ بررسی و دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارسال آن به بایگانی.
۴ـ ضمیمه نمودن پرونده وسیله بایگانی و ارسال به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند متمم.
۵ـ پرداخت بهای سند متمم وسیله متقاضی.
۶ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت شماره مسلسل سند متمم در ستون مربوطه دفتر املاک و سند پیش نویس سند مالکیت و امضاء آن توسط مسئول مربوطه .
۷ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمپ نمودن به اصل سند اولیه و تحویل آن به متقاضی در قبال اخذ رسید.
۸ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه توسط بایگانی

روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار

۱- وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل .
۲- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور وارجاع به دفتر املاک بازداشتی وسیله مسئول اداره.
۳- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده وتحویل به دفتر املاک بازداشتی.
۴- بررسی وتهیه نامه بازداشت ملک وسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت.
۵- ثبت مراتب بازداشت در دفتر املاک ودفتر بازداشتی و اخبار در پیش نویس سند مالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند و ممهور نمودن پیش نویس به مهر بازداشت.
۶- امضاء نامه بازداشت ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر بازداشتی توسط مسئول مربوطه.
۷- صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور.
۸- ارسال نامه همراه باسند به مراجع مربوطه .
۹- ارسال پرونده به بایگانی وضبط آن در ردیف مربوطه

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفتار املاک

۱ـ قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده توسط مسئول اداره.
۲ـ تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی .
۳ـ ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی ها ی نوبتی و تحدیدی وعدم وصول واخواهی و عدم وجود اورتق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی های نوبتی وتحدیدی و شماره تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت.
۴ـ ارجاع به دفتر املاک باز داشتی جهت بررسی و گواهی عدم باز داشت و بند «ز» و نظایر آن .
۵ـ رسیدگی نهائی وسیله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش نویس سند مالکیت.
۶ـ در صورتیکه ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاء سند مالکیت براساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود.
۷ـ چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدواً دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بهاءسند مالکیت به حسابداری ارجاع می گردد.
۸ـ حقوق دولتی متعلقه و بهاءسند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه پرونده می گردد.و سند مالکیت پیش نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد.
۹ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر مربوطه.
۱۰ـارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت به یکی از متصدیان دفتر املاک.
۱۱ـ ثبت پیش نویس در دفاتر جاری و مرکز وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۳ـ انعکاس مراتب ثبت در پیش نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۴ـ بررسی وامضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله رئیس ثبت.
۱۵ـ ارسال پرونده به بایگانی بعد از مضاء رئیس ثبت.
۱۶ـ ثبت سند در دفتر تسلیم و پلمپ آن در وقت مذاجعه مالک وسیله بایگانی.
۱۷ـ تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسائی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش نویس سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی.
۱۸ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در شعبه بایگانی

روش تحدید عمومی

۱- تهیه و صدور ابلاغ ماموریت برای نماینده و نقشه بردار ثبت جهت شروع عملیات تحدید حدود.
۲- تحویل پرونده های ثبتی مورد تحدید از شعبه بایگانی وسیله نماینده.
۳- مراجعه به محل و شروع به عملیات تحدید برطبق تاریخ تحدید
۴- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود وسیله نماینده و ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار و ارزیاب همزمان با توجه به حجم کار.
۵- تطبیق بال مجاورین و تهیه پیش نویس سند مالکیت پلاکهای مورد تحدید وسیله نمایده در پایان عملیات تحدید.
۶- گزارش ختم عملیات تحدیدی به رئیس اداره.
۷- دستور ثبت صورت جلسات تحدید حدود در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر اندیکاتور.
۸- تحویل پرونده های ثبتی به بایگانی جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی و مراجعه مالک

روش تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

۱ـ قبول تقاضای متقاضی همراه با اصل اسناد مالکیت مربوطه.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ثبت آن در دفتر.
۳ـ ارجاع به نماینده جهت رسیدگی و اظهار نظر.
۴ـ بررسی و اظهار نظر در خصوص تجمیع اعم از بازداشتی و رهن و غیره.
۵ـ برگشت پرونده نزد مسئول اداره و اتخاذ تصمیم و تعیین روز معاینه محلی و ابلاغ آن به متقاضی در صورت امکان تجمیع.
۶ـ ارسال تقاضا و مدارک به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی
۷ـ مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره برای تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل.
۸ـ عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل جهت تهیه صورت مجلس تجمیعی و ترسیم نقشه آن.
۹ـ بررسی و تطبیق حدود املاک مورد اقدام با محل وسیله نماینده و برداشت نقشه املاک مورد تجمیع وسیله نقشه بردار و اعلام مراجعه بعدی.
۱۰ـ ترسیم نقشه تجمیعی وسیله نقشه بردار و تنظیم صورتجلسه تجمیعی و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید و سیله نماینده و امضاء صورتجلسه و نقشه وسیله نماینده و نقشه بردار و مالک.
۱۱ـ رسیدگی به صورت جلسه تجمیعی و دستور ابطال اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت تجمیعی وسیله مسئول اداره.
۱۲ـ بررسی و گواهی دفتر املاک بازداشتی از نظر عدم بازداشتی.
۱۳ـ بررسی و امضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.
۱۴ـ ثبت حدود تجمیعی در دفتر املاک و ابطال اسناد مالکیت اولیه و تحریر سند مالکیت جدید و امضاء آن وسیله مسئول مربوطه.
۱۵ـ ارسال پرونده به بایگانی تا مراجعه مالک.
۱۶ـ مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه مالکیت.
۱۷ـ پرداخت بهاء دفترچه مالکیت وسیله متقاضی.
۱۸ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمپ آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید.
۱۹ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷)

۱-وصول تقاضای ذینفع همراه با اصل یا رونوشت مصدق حکم قطعی افراز .
۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتوروتعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول اداره .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال سابقه به بایگانی .
۴- مراجعه متقاضی در روز تعیین شده و پیوست پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد مسئول اداره جهت تعیین نماینده و نقشه بردار .
۵- تعیین نماینده و نقشه بردار جهت عزیمت به محل .
۶- توضیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق .
۷- عزیمت نماینده ونقشه بردار همراه متقاضی به محل جهت تطبیق و معاینه محل و تعیین حد فاصل .
۸- معرفی ملک به وسیله متقاضی و تشخیس حدود وسیله نماینده و برداشت و کنترل نقشه و ارزیابی وسیله نقشه بردار .
۹ـ ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت وسیله نماینده .
۱۰ـارائه گزارش انجام کار همراه با نقشه و برگ ارزیابی و صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت وسیله نماینده و نقشه بردار.
۱۱ـ بررسی صورت جلسه افراز و دستور ثبت آن در دفتر املاک و امضاء پیش نویس اسناد مالکیت و دستور ثبت برگ ارزیابی در دفتر اندکاتور.
۱۲ـ گواهی دفتر املاک بازداشتی.
۱۳ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت اخذ هزینه افراز و بهاء سند ومالکیت و حقوق ثبتی در صورت تعلق.
۱۴ـ پرداخت هزینه افراز و حقوق ثبتی متعلقه سهم متقاضی و بهاء سند مالکیت وسیله متقاضی.
۱۵ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت.
۱۶ـ امضاء ثبت دفاتر امالک سند مالکیت تحریر شده وسیله مسئول اداره.

۱۷ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تسلیم آن به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت.
۱۸ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی

روش ثبت خلاصه معا ملات وفسخ نامه های املاک ثبت شده دردفتر املاک

۱- اخذخلاصه معامله یا فسخ نامه یا دادن رسید وسیله دفتر املاک .
۲- ثبت خلاصه معاملات وفسخ نامه های واصله در دفتر ثبت خلاصه معاملات.
۳- توزیع بین متصدیان مربوطه در قبال اخذ رسید در دفتر ثبت خلاصه معاملات.
۴- بررسی ثبت آنها در دفتر املاک وسیله متصدیان مربوطه.
۵- امضاء ذیل ثبت ها وسیله مسئول مربوطه.
۶- ارسال به بایگانی جهت ضبط در پرونده های مربوطه درقبال اخذ رسید

روش بازداشت املاک جاری (ثبت نشده) از مراجع صلا حیت دار

۱- وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل.
۲- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور وارجاع به دفتر املاک بازداشتی وسیله مسئول اداره.
۳- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده وتحویل بدفتر املاک بازداشتی.
۴- بررسی وتهیه نامه بازداشت ملک وسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت.
۵- امضاء نامه بازداشت ملک توسط مسئول اداره.
۶- صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور.
۷- ارسال نامه به مراجع مربوطه.
۸- برگشت پرونده به بایگانی وضبط آن در ردیف مربوطه

روش صدور سند مالکیت المثنی

۱ـ قبول تقاضای صدور سند المثنی منضم به فرم استشهاد محلی گواهی شده.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دقتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک.
۳ـ ثبت در دفتر اندیکاتور وارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴ـ پیوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر املاک وسیله بایگانی.
۵ـ بر رسی پرونده در دفتر املاک و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت بدفاتر اسناد رسمی تابعه .
۶ـ دستور ارزیابی ملک در صورتیکه مالک ادعا کند بهاء ملک کمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است.
۷ـ ارجاع به حسابداری جهت توزیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر ارزیاب در صورت تعلق.
۸ـ عزیمت مامور برای ارزیابی ملک.
۹ـ ارائه گزارش ارزیابی به مسئول اداره.
۱۰ـ دستور ثبت برگ ارزیابی در دفتر اندیکاتور و ارجاع پرونده به حساب داری جهت اخذ حق الدرج آگهی و پرداخت فوق العاده ماموریت و هزینه ارزیاب.
۱۱ـ اخذ حق الدرج آگهی وسیله حساب داری.
۱۲ـ تهیه آگهی فقدان سند مالکیت وسیله دفتر املاک.
۱۳ـ بررسی و امضاء آگهی فقدان وسیله مسئول مربوطه.
۱۴ـ صدور آگهی از دفتر اندیکاتور.
۱۵ـ ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل جهت درج در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الا نتشار تعیین شده.
۱۶ـ ارسال پرونده به شعبه بایگانی جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.
۱۷ـ وصول آگهی منتشر شده در روزنامه و تطبیق آن با پیش نویس وسیله مسئول دفتر املاک.
۱۸ـ اعاده پرونده به بایگانی جهت انقضاء زمان قانونی.
۱۹ـ مراجعه متقاضی جهت پیگیری در زمان تعیین شده.
۲۰ـ بررسی و گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن.
۲۱ـ صدور دستور تحریر سند مالکیت المثنی وسیله مسئول مربوطه.
۲۲ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت.
۲۳ـ اعاده پرونده بدفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت و صدور بخشنامه بدفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی و توضیح در ستون ملاحظات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه.
۲۴ـ امضاء سند مالکیت المثنی و بخشنامه وسیله مسئول مربوطه.
۲۵ـ صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه.
۲۶ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمپ آن و تسلیم سند به مالک در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت از مالک.
۲۷ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه

روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

۱-دریافت استعلام از مراجع ذیصلاح .
۲- دستور ثبت در دفتر اندیکاتور وارجاع به نماینده جهت اقدام لازم.
۳- ضمیمه نمودن پرونده وسیله بایگانی وارسال نزد نماینده جهت اقدام .
۴- تهیه پاسخ استعلام وسیله نماینده.
۵- گواهی دفتر بازداشتی.
۶- درصورتیکه استعلام کننده دفتر خانه باشد ارسال پرونده به حسابداری جهت تعیین بقایای ثبتی وحقوق دولتی و قید آن در پاسخ استعلام وگواهی آن.
۷- امضاء پاسخ استعلام وسیله مسئول اداره یا صاحب امضاء مجاز از طرف او.
۸- صدور از دفتر اندیکاتور وارسال به مراجع استعلام کننده.
۹- برگشت پرونده به بایگانی وضبط آن

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد

۱ـ وصول نامه از مرجع مربوطه به ضمیمه مدارک قطعی قابل قبول.
۲ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۳ـ ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.
۴ـ قید مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت اولیه و ثبت دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید وسیله متصدی دفتر املاک.
۵ـ امضاء مراتب قید شده و نیز پیش نویس سند مالکیت توسط مسئول اداره.
۶ـ گواهی دفتر بازداشتی.
۷ـ تهیه بخشنامه لازم مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه توسط دفتر املاک.
۸ـ امضاء بخشنامه فوق وسیله مسئول مربوطه.
۹ـ صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی.
۱۰ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضی.
۱۱ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت.
۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۳ـ امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط مسئول مربوطه.
۱۴ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ و تحویل آن به ذینفع در قبال اخذ رسید.
۱۵ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی.
تذکر: در صورتیکه صدور سند مالکیت مستند به سند انتقال إجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک یا قرار به تحویل ضروری است.

روش ابطال سند مالکیت المثنی

۱- دریافت اعلام کتبی مبنی بر پیداشدن ستد مالکیت اولیه به ضمیمه سند .
۲- دستور ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره .
۳- ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.
۴- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.
۵- تهیه گزارش وسیله مسئول دفتر املاک به مسئول اداره مبنی بر اینکه با سند المثنی معامله ای انجام شده یا نشده .
۶- بررسی مسئول اداره و صدور دستور ابطال یکی از دو سند حسب مورد .
۷- ابطال سند مالکیت اولیه در صورتیکه با سند المثنی معامله ای انجام شده باشد و قید مراتب در پیش نویس و ثبت دفتر املاک مربوطه .
۸- ابطال سند مالکیت المثنی در صورتیکه با آن معمله ای انجام نشده باشد و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اعتبار سند مالکیت اولیه و قید مراتب در دفاتر املاک. ۹-امضاء بخشنامه توسط مسئول اداره .
۱۰- صدور بخشنامه جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل .
۱۱- ارسال پرونده به بایگانی و ضبط آن در ردیف مربوطه

روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

۱-دریافت استعلام از مراجع ذیصلاح .
۲- دستور ثبت در دفتر اندیکاتور وارجاع به نماینده جهت اقدام لازم.
۳- ضمیمه نمودن پرونده وسیله بایگانی وارسال نزد نماینده جهت اقدام .
۴- تهیه پاسخ استعلام وسیله نماینده.
۵- گواهی دفتر بازداشتی.
۶- درصورتیکه استعلام کننده دفتر خانه باشد ارسال پرونده به حسابداری جهت تعیین بقایای ثبتی وحقوق دولتی و قید آن در پاسخ استعلام وگواهی آن.
۷- امضاء پاسخ استعلام وسیله مسئول اداره یا صاحب امضاء مجاز از طرف او.
۸- صدور از دفتر اندیکاتور وارسال به مراجع استعلام کننده.
۹- برگشت پرونده به بایگانی وضبط آن.

روش اجرای مادۀ ۱۴۹ الحاقی قانون نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

۱ـ قبول تقاضا از مالک مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضی.
۴ـ مراجعه متقاضی در وقت مقرر و تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و تودیع فوق العاده مأموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق.
۵ـ عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضی.
۶ـ معاینه محل و تطیبق و کنترل سوابق و حدود سند مالکیت با وضعیت محل و مجاورین و ترسیم نقشه وضع موجود ملک و تشخیص اینکه اضافه مساحت داخل در محدودۀ سند مالکیت می باشد یا خیر.
۷ـ ترسیم نقشه ایکه نمودار وضع سابق و لاحق ملک باشد وسیله نقشه بردار و تنظیم صورت جلسه معاینه محلی وسیله نماینده متضمن گواهی لازم بر عدم تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی و تأیید موضوع اضافه مساحت و گواهی آن مبنی بر اینکه داخل در محدودۀ سند مالکیت می باشد.
۸ـ ارائه گزارش انجام کار به ضمیمه صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره.
۹ـ بررسی صورت جلسه و کنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهای اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولین سند انتقال در صورتیکه شرط یا قراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد و نیز پرداخت حقوق ثبتی متعلقه و فوق العاده بعدی.
۱۰ـ تودیع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتی متعلقه وسیله متقاضی و اخذ سند مالکیت از او برای اقدامات بعدی.
۱۱ـ ارسال پرونده نزد نماینده و قید مراتب اصلاح در پیش نویس سند مالکیت و تهیه اخطار برای مالک اولیه جهت مراجعه و دریافت بهاء اضافه مساحت.
۱۲ـ امضاء پیش نویس اصلاح شده و اخطارهای تهیه شده توسط مسئول مربوطه.
۱۳ـ صدور اخطارها از دفتر اندیکاتور.
۱۴ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب اصلاحی و نیز اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت.
۱۵ـ توضیح مراتب اصلاحی در دفتر املاک و سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۶ـ امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.
۱۷ـ تسلیم سند اصلاح شده به مالک در قبال اخذ رسید و ضبط پرونده.
۱۸ ـ تذکر: در صورتیکه ملک مورد اصلاح در رهن یا بیع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسناد مذکور خواهد بود.
۱۹ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی

روش افراز املاک

۱ـ تسلیم در خواست افراز از طرف احد یا عده ای ازشرکاء ملک به ثبت محل.
۲- قبول درخواست ودستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده وسیله مسئول اداره.
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور.
۴- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده.
۵-بررسی نماینده واعلام نظر در خصوص امکان یا عدم امکان افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره.
۶- برسی وتصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز وتعیین تاریخ روز معاینه محل برفرض قبول.
۷- ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول در خواست افراز.
۸- ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امکان ادامه افراز.
۹- تهیه اخطار وتعین روز معاینه محلی ودعوت شرکاء وسیله نقشه بردار.
۱۰- امضاء اخطار های تهیه شده وسیله مسئول مربوطه.
۱۱-صدور اخطار های تهیه شده از دفتر اندیکاتور وتسلیم آنها به مأمور مربوطه.
۱۲- ابلاغ اخطار روز معاینه محلی وافراز به کلیه مالکین مشاعی.
۱۳- برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت وضبط آن در پرونده مربوطه.
۱۴- عزیمت نماینده ونقشه بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز .
۱۵- معرفی ملک وسلیه متقاضی وتشخیص وتطبیق حدود توسط نماینده وبرداشت نقشه وسیله نقشه بردار.
۱۶-ترسیم نقشه وسیله نقشه بردار وامضاء نماینده وحاضرین.
۱۷- ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاک شهری وسایر مراجع مقرر در قانون در املاک خارج از محدوده جهت تأیید عند اللزوم .
۱۸- برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرردر قانون به اداره ثبت وارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده وارسال نزد نماینده ونقشه بردار.
۱۹- پیوست نمودن پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.
۲۰- تنظیم صورت جلسه افراز وامضاء آن وسیله نماینده ونقشه بردار حاضرین.
۲۱- ارسال صورت مجلس افراز ونقشه افرازی وسوابق امر نزد رئیس جهت اتخاذ تصمیم.
۲۲- بررسی پرونده وسوابق وسیله رئیس ثبت واتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس ونقشه ترسیمی افراز.
۲۳- تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوکپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به کلیه مالکین مشاعی .
۲۴- تسلیم اخطار فوق الذکر وسوابق امر به مأمورمربوطه جهت ابلاغ.
۲۵- ابلاغ اخطار همراه با فتوکپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز وتصمیم مسئول ثبت به کلیه مالکین مشاعی .
۲۶- برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده.
۲۷- وصول اخطار های ابلاغ شده وضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض.
۲۸- قبول درخواست صدور سند مالکیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صاله.
۲۹- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکا تور توسط مسئول اداره .
۳۰- ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض.
۳۱- بررسی و تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده وسیله نماینده .
۳۲- گواهی دفتر املاک بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن .
۳۳- ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و خقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت .
۳۴- ارسال پرونده به دفتر املاک پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سندمالکیت .
۳۵- ثبت پیش نویس اسناد مالکیت در دفاتر املاک و ابطال سند مالکیت اولیه متقاضی یا متقاضیان و تحریر سند مالکیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه .
۳۶- بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت و بخشنامه تنظیمی وسیله مسئول مربوطه.
۳۷- صدور بخشنامه مذکور از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه .
۳۸- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سندو پلمپ آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت .
۳۹- ضبط پرونده در ردیف مربوطه توسط بایگانی .
تذکر: افراز هم مشاعی متقاضی افراز درصورتی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد بر فرض اینکه کل ملک دارای مقداری سهام مجهول ثبت نشده باشد بلا اشکال است

روش اقدام نسبت به تزاحم وتعارض در تصرف از جهت پذیرش تقاضای ثبت

۱- تسلیم تقاضای معترض همراه با مدارک به اداره ثبت .
۲- صدور دستور مسئول اداره به نماینده مربوطه جهت بررسی وصدور اخطار.
۳- ثبت نامه در دفتر اندیکاتور وارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده .
۴- ارسال پرونده از بایگانی نزد نماینده ثبت .
۵- بررسی وتهیه اخطار به طرفین برای ملاحظه مدارک طرف دیگر و تعیین وقت وروز معاینه محل .
۶- ارسال پرونده به حسابداری جهت تودیع فوق العاده و هزینه سفر نماینده درصورت تعلق.
۷- تودیع فوق العاده وهزینه سفر نماینده وسیله متقاضی در صورت تعلق .
۸- بررسی وامضاء اخطار هاوسیله مسئول مربوطه .
۹- صدور اخطار از دفتر وتسلیم آن به مأمور جهت ابلاغ .
۱۰- ارسال پرونده به بایگانی وضبط آن تا روز معاینه محل .
۱۱- وصول اخطارهای ابلاغ شده وضبط پرونده ثبتی .
۱۲- عزیمت نماینده به محل در روز تعیین شده همراه با نقشه بردار .
۱۳- بررسی وانجام تحقیقات محلی وتنظیم صورت مجلس وسیله نماینده و نقشه بردار با اظهار نظر صریح.
۱۴ـ امضاء صورتمجلس وسیله نماینده و حاضرین در محل.
۱۵ـ تسلیم گزارش به ضمیمه صورت مجلس تنظیمی به مسئول اداره.
۱۶ـ بررسی وصدور دستور به وسیله مسئول اداره برای گزارش به اداره کل ثبت منطقه به نماینده و دستور پرداخت فوق العاده و هزینه سفر در صورت تعلق.
۱۷- تهیه پیش نویس گزارش وسیله نماینده با اظهار نظر صریح .
۱۸- بررسی وامضاء گزارش واظهار نظر صریح توسط مسئول اداره .
۱۹- صدور گزارش از دفتر وارسال آن به اداره کل ثبت منطقه جهت طرح در هیئت نظارت همراه مدارک لازم و ارسال پرومده به بایگانی تا وصول رأی قطعی هیأت نظارت

روش صدور سند مالکیت بنام وارث

۱- قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وارثت و فرم ۱۹ مالیاتی و سند مالکیت مورث.
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ادراه و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .
۴- ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا وسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک .
۵- بررسی و کنترل مدارک ابزاری و تعیین سهم الارث ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصروراثت توسط مسئول دفتر املاک وتهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه وسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک .
۶-گواهی دفتر املاک بازداشتی.
۷- امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده ودستور ابطال سند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه .
۸- تحریر اسناد مالکیت وارث و ابطال سند مالکیت اولیه .
۹- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت .
۱۰-پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت وسیله متقاضی .
۱۱-ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده .
۱۲- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ثبت پرونده .
۱۳- ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .
تذکر : اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود.
تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .
روش تعیین تکلیف سهم الارث زوجه :
۱- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و توافق مستند به حصروراثت آنها صادرمی شود .
۲- در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد .
یادآوری :
۱- چنانچه متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود تا شخصی که سند مالکیت را نزد خود دارد به ادراه ثب ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصروراثت با حسب توافق نامه رسمی مستند به حصروراثت صادر و مراتب فوق ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود .
۲- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و یا توافقنامه رسمی مستند به حصروراثت برای آنها صادر می شود و در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .
۳- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست

روش ثبت وصدور اسناد مالکیت ثبت شده (ماده ۲۲ قانون ثبت)

۱ـ قبول درخواست متقاضی همراه با مستندات و اعلام وقت مراجعه بعدی جهت دریافت سند مالکیت با توجه به حجم کار.
۲ـ دستور ثبت در دفتر اندکاتور و ارجاع به دفتر املاک.
۳ـ ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴ـ ارجاع مسئول دفتر املاک به متصدی مربوطه جهت اقدام.
۵ـ بررسی و امضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله متصدی مربوطه و گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت.
۶ـ بررسی و امضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.
۷ـثبت پیش نویس در دفاتر املاک و تحریر سند مالکیت.
۸ـامضاء سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.
۹ـ ارسال به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه مالک.
۱۰ـ مراجعه مالک و پرداخت بهاء سند مالکیت.
۱۱ـ ثبت سند در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ آن و تسلیم به مالک بعد از احراز هویت و اخذ رسید در پیش نویس سند مالکیت و دفتر تسلیم سند و ضبط پرونده در ردیف مربوطه

روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی

۱- وصول استعلام از دفتر خانه اسناد رسمی .
۲- دستور ثبت استعلام در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات .
۳- ثبت استعلام در دفتر اندیکاتور .
۴- ارسال استعلام به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و ارسال به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات جهت اقدام بعدی .
۵- تهیه پاسخ استعلام به استناد ثبت دفتر املاک و ملاحظه پرونده مربوطه و گواهی متصدی دفتر بازداشتی .
۶- امضاء پاسخ استعلام تهیه شده توسط مسئول مربوطه .
۷- صدور پاسخ استعلام تهیه شده از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفترخانه مربوطه.
۸- ارسال پرونده به بایگانی وضبط آن .
۹- ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی

روش تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سندمالکیت صادرشده است(تجدیدی)

۱- اعلام گزارش مبنی بر فقدان پرونده ثبتی به مسئول اداره توسط مسئول بایگانی ضمن تعیین کارمند متخلف .
۲- دستور ثبت گزارش دردفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره واعلام مراتب به دادسرای محل در خصوص تعقیب کارمند متخلف .
۳- ثبت گزارش در دفتر اندیکاتور .
۴- تهیه گزارش به دادسرای محل مبنی بر تعقیب کارمند متخلف توسط مسئول مربوطه .
۵- بررسی و امضاء گزارش توسط مسئول اداره جهت ارسال به دادسرای محل وصدور دستور انجام تشریفات لازم برای تشکیل پرونده ثبتی المثنی از قبیل اخذ فتوکپی مصدق کلیه صفحات سند مالکیت مربوطه از مالک در صورت امکان وسایر سوابقی که در اختیار مالک باشد واخذ رونوشت اداری اسناد قید شده در ستون انتقالات سند مالکیت مربوطه از دفتر خانه های تنظیم کننده آن واخذ تعهد از مالک متقاضی مبنی بر عدم وجود بازداشت وثیقه و انجام معامله وتطبیق باثبت دفتر املاک وگواهی عدم وجود خلاصه معاملات ثبت نشده .

۶- بررسی و انجام تشریفات فوق الذکر توسط مسئول مربوطه .
۷- ارسال سوابق به دفتر املاک جهت انجام اقدامات بعدی .
۸- تهیه پیش نویس المثنی سند مالکیت برطبق مندرجات ثبت دفتر املاک مربوطه وسیله متصدی دفتر املاک .
۹- بررسی سوابق تشکیلی وامضاء پیش نویس تهیه شده توسط مسئول اداره .
۱۰- ارسال پرونده تشکیلی به بایگانی وضبط آن .
تذکر : املاک تجدیدی املاکی هستند که دارای پلاکهای فرعی بوده واصل آنها دارای سند مالکیت می باشد

روش صدوراسناد مالکیت اعیانی(موضوع مادۀ۱۰۴ مکررآئیننامه قانون ثبت)

۱- درخواست صدور سند مالکیت اعیانی به ضمیمه مدارک لازم .
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماینده .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .
۴- ضمیمه نمودن پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده .
۵- برسی پرونده وسیله نماینده و تهیه اخطار تعیین روز معاینه محل و تعیین حدود .
۶- امضاء اخطارهای تهیه شده وسیله مسئول مربوطه .
۷-صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیکاتور .
۸- تسلیم اخطارها به مأمور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورین و واگذار کننده حق اعیانی و متقاضی و برگشت پرونده به بایگانی .
۹- ابلاغ اخطار به مجاورین و واگذار کننده حق اعیانی و متقاضی .
۱۰-برگشت اخطارهای ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعیین حدود .
۱۱- مراجعه متقاضی در روز تعیین حدود به ثبت محل .
۱۲- ارسال پرونده به حسابداری جهت توزیع فوق العاده مأوریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار وسیله متقاضی در صورت تعلق .
۱۳- تودیع فوق العاده مأموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار وسیله متقاضی .
۱۴- ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضی .
۱۵- عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی .
۱۶- معرفی ملک وسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه ملک وارزیابی آن توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی .
۱۷- ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالکیت اعیانی توسط نماینده و امضاء آنها وسیله نماینده و نقشه بردار و متقاضی .
۱۸- ارائه گزارش انجام تعیین حدود به ضمیمه پیش نویس سند مالکیت به مسئول اداره توسط نماینده .
۱۹- بررسی گزارش نماینده و دستور ثبت صورت مجلس تعیین حدود دردفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار .
۲۰- ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیکاتور .
۲۱- ارسال پرونده به حسابداری و پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار .
۲۲- برگشت پرونده به بایگانی جهت انقضاء زمان واخواهی در صورت عدم توافق مجاورین اعیانی .
۲۳- بررسی پرونده و امضاء پیش نویس سند مالکیت و دستور ثبت آن در در دفتر املاک و وصول حقوق دولتی توسط مسئول اداره در صورت وجود عدم اختلاف .
۲۴- گواهی دفتر املاک بازداشتی .
۲۵- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه حقوق دولتی و وصول آن .
۲۶- پرداخت حقوق دولتی وسیله متقاضی .
۲۷- ثبت پیش نویس در دفتر املاک و تحریر سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه .
۲۸- امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت وسیاه مسئول مربوطه .
۲۹- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمپ آن سند و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید .
۳۰- ضبط پرونده در ردیف مربوطه توسط بایگانی

روش اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت موضوع درخواست ثبت موضوع بند۲ ازماده ۳ آئیننامه

۱- تسلیم تقاضا به اداره ثبت همراه با مدارک ومستندات مربوطه توسط معترض.
۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارجاع به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تعیین نماینده ودر صورت لزوم نقشه بردار توسط مسئول اداره .
۳- ثبت تقاضا دردفتر اندیکاتور وارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴- ضمیمه نمودن تقاضا به پرونده وارسال آن نزد نماینده ثبت توسط بایگانی .
۵- بررسی وتهیه پیش نویس گزارش به ثبت منطقه توسط نماینده ونقشه بردار .
۶- بررسی امضاء گزارش وسیله مسئول اداره .
۷- صدور وارسال گزارش توسط دفتر به ثبت منطقه همراه با مدارک لازم ومربوطه .
۸- ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه تا وصول پاسخ ازثبت منطقه .
۹- وصول پاسخ از اداره کل ثبت منطقه و ارجاع به نمانیده مربوطه جهت اقدام لازم توسط مسئول اداره .
۱۰- ثبت در دفتر وضمیمه نمودن پرونده وسیله بایگانی و ارسال آن نزد نماینده و نقشه بردار اقدام.
۱۱- تهیه اخطار به طرفین جهت ملاحظه مدارک طرف دیگر وتعیین وقت وروز معاینه محل وسیله نماینده .
۱۲- ارسال پرونده به حسابداری جهت تودیع فوق العاده و هزینه سفر نماینده در صورت تعلق و نقشه بردار در صورت ظرورت به اعزام .
۱۳- تودیع فوق العاده و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار وسله معترض در صورت تعلق .
۱۴- برسی و امضاء اخطارها وسیله مسئول مربوطه .
۱۵- صدور اخطارها وسیله دفتر و تسلیم آنها به مامور مربوطه جهت ابلاغ .
۱۶- پرونده به بایگانی و ضبط آن تا روز معاینه محل .
۱۷- وصول اخطارهای ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده ثبتی .
۱۸- عزیمت نماینده و نقشه بردار در روز مقرر به محل و تحقیق و برسی و تنظیم صورت مجلس .
۱۹- امضاء صورت مجلس وسیله نماینده و نقشه بردار و حاضرین و شهود و مجاورین .
۲۰- تسیلم گزارش به ضمیمه صورت جلسه تنظیمی به مسئول اداره .
۲۱- برسی و صدور دستور به نماینده جهت تنظیم گزارش به هیئت نظارت و پرداخت فوق العاده و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق .
۲۲- تهیه گزارش وسیله نماینده .
۲۳- برسی و امضاء گزارش وسیله مسئول اداره .
۲۴- صدور و ارسال گزارش و مدارک لازم وسیله دفتر به ثبت منطقه جهت طرح در هیئت نظارت .
۲۵- ضبط پرونده در شعبه بایگانی تا وصول رای هیئت نظارت

روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن

۱-قبول تقاضا از اعلام کننده تعارض.
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره وتعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی
۳ – ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور
۴- ارسال تقاضا به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی .
۵- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده نزد مسئول اداره جهت تعیین نماینده ونقشه بردار و تودیع فوق العاده مأموریت و هزینه سفر آنها در صورت تعلق .
۶ـ تعیین نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل توسط مسئول اداره.
۷- عزیمت نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل .
۸- معاینه محل و کنترل مجاورین و تطبیق اسناد مالکیت مورد دعوی با محل و برداشت نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی.
۹- ترسیم نقشه ایکه نمودار پلاکهای مورد رسیدگی بوده بنحویکه میزان تعارض نیز در آن با رنگ خاصی مشخص شده باشد وسیله نقشه بردار و تنظیم صورت جلسه لازم توسط نماینده.
۱۰- ارائه گزارشی مبنی بر چگونگی وقوع تعارض نویسنده توسط نماینده و نقشه بردار همراه با صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره .
۱۱- بررسی گزارش نماینده و صورت جلسه مربوطه و ضمائم آن و اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض و دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و تهیه گزارش به ثبت منطقه مسئول اداره .
۱۲- تهیه گزارش لازم به ثبت منطقه و تهیه بخشنامه توسط نماینده اقدام .
۱۳- بررسی و امضاء بخشنامه و گزارش تهیه شده توسط مسئول اداره آن .
۱۴- صدرو بخشنامه و گزارش از دفتر اندیکاتور .
۱۵- ارسال بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و گزارش به ثبت منطقه .
۱۶- برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول رأی هیئت نظارت .
۱۷- وصول رأی هیئت نظارت از طریق ثبت منطقه و دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور و نصب در تابلو اعلانات ثبت محل .
۱۸- ثبت رأی دفتر اندیکاتور و نصب آن در تابلوی اعلانات تا انقضاء زمان اعتراض وسیله متصدی امور دفتری .
۱۹- در صورت عدم وصول اعتراض مراتب کتباً بدارنده سند مالکیت معارض
(ثبت مؤخر) ابلاغ می شود تا گواهی طرح دعوی در دادگاه صالحه را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید .
۲۰- دستور ابطال سند مالکیت مؤخر الصدور بعد از انقضاء مهلت مقرر و پس از ارائه گواهی عدم طرح از ناحیه مالک ثبت مؤخر بوسیله مالک ثبت مقدم .
۲۱- قید مراتب تعارض در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض و تهیه پیش نویس و بخشنامه لازم به دفاتر اسناد رسمی تابعه مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت معارض وسیله نماینده .
۲۲- امضاء مراتب فوق توسط مسئول اداره .
۲۳- صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه و دفتر بازداشتی .
۲۴- ارسال پرونده به دفتر املاک جهت قید مراتب تعارض در ثبت مربوطه و ابطال سند مالکیت معارض در صورتیکه در اختیار باشد .
۲۵- ارسال پرونده به بایگانی و ثبت آن .
۲۶-ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی

روش اجرای مادۀ۴۵ آئیننامه قانون ثبت

۱- درخواست کتبی متقاضی.
۲- دستورثبت دردفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماینده ونقشه بردار و تعیین وقت معاینه محلی واعلام به شهرداری جهت معرفی نماینده وحضور آن در روز مقرر در مورد املاک شهری ومراجع دیگر در خصوص املاک خارج شهر. عدم حضور نمایندگان شهرداری یا مراجع دیگر مانع از ادامه عملیات نخواهد بود.
۳- ثبت در دفتر اندیکاتور وارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴-ضمیمه نمودن پرونده توسط بایگانی وارسال نزد نماینده ونقشه بردار.
۵-تودیع فوق العاده مأموریت وهزینه سفر نماینده ونقشه بردار وسیله متقاضی درصورت تعلق .
۶- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل در وقت تعیین شده با تفاق نماینده مراجع مربوطه.
۷- بررسی نماینده در محل وبرداشت کروکی وضع موجود وسیله نقشه بردار واعلام وقت مراجعه بعدی.
۸- ترسیم نقشه وسیله نقشه بردار وتهیه صورت جلسه اصلاحی وپیش نویس سند
ما لکیت توسط نماینده در صورتی که ملک دارای سند مالکیت باشد.
۹- ارائه گزارش نماینده همراه با نقشه وصورت جلسه اصلاحی وپیش نویس سند توسط نماینده.
۱۰- بررسی ودستور ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور وامضاء پیش نویس وارجاع به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.
۱۱- ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور.
۱۲- ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب دردفتر املاک و ثبت پیش نویس سند مالکیت و تحریر سند و ابطال سند مالکیت اولیه .
۱۳- گواهی دفتر املاک بازداشتی.
۱۴- مراجعه متقاضی جهت پرداخت بهاء سند مالکیت .
۱۵- پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت .
۱۶- امضاء پیش نویس وسند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه.
۱۷- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند وپلمپ وتحویل آن به متقاضی درقبال اخذ رسید از احراز هویت مالک.
۱۸- تذکر : درصورتیکه ملک تحدید شده و زمان واخواهی آن بلامعارض سپری شده باشد وسند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی دربرگ تحدید حدود قید وبه امضاء متقاضی می رسد.
۱۹- ضبط پرونده در شعبه بایگانی در ردیف مربوطه.

روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده

۱- وصول دستور رفع بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل .
۲- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور وارجاع به دفتر بازداشتی وسیله مسئول اداره .
۳- ارسال نامه به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده وتحویل به دفتر املاک بازداشتی.
۴- بررسی و تهیه نامه رفع بازداشت ملک وسیله متصدی دفتر بازداشتی.
۵- ثبت مرتب رفع بازداشت در دفتر املاک ودفتر بازداشتی وقید آن در پیش نویس سند مالکیت واصل سند درصورت ارائه سند مالکیت وممهور نمودن پیش نویس به مهررفع بازداشت .
۶- امضاء نامه رفع بازداشت ملک وثبت دفتر املاک ودفتر بازداشتی توسط مسئول مربوطه.
۷- صدور نامه رفع بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور.
۸- ارسال نامه به مرجع مربوطه.
۹- ارسال پرونده به بایگانی وضبط آن در ردیف مربوطه

روش تفکیک املاک

۱-مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه نموده باشد .
۲- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام .
۳- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده .
۴- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم .
۵- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور آن .
۶- برگشت پرونده به بایگانی وضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری .
۷- مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری حهت ادامه عملیات تفکیک .
۸- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده .
۹-دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی .
۱۰- ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.
۱۱- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجه متقاضی در روز تعیین شده.
۱۲- مراجعه متقاضی در روز مقرر وارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار.
۱۳-تعیین نماینده ونقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل.
۱۴- تودیع فوق العاده مأموریت وهزینه سفر نماینده ونقشه بردار درصورت تعلق.
۱۵- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی .
۱۶-معرفی ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده وبرداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار وتعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی.
۱۷- ترسیم نقشه تفکیکی وتنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار وتهیه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار ونماینده ومتقاضی .
۱۸- ارائه گزارش نماینده ونقشه برداربه مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی.
۱۹- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت .
۲۰- برسی مسئول اداره وارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک.
۲۱- ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک.
۲۲- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک .
۲۳- پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده وارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء.
۲۴- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه.
۲۵- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور وارسال آن به دفتر خانه.
۲۶- صدور صورت جلسه تفکیکی وارسال آن به دفترخانه مربوطه .
۲۷- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی

۱-اعلام گزارش مبنی بر فقدان پرونده ثبتی به مسئول اداره توسط مسئول بایگانی ضمن تعیین کارمند متخلف .
۲- دستور ثبت گزارش در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و اعلام مراتب به دادسرای محل در خصوص تعقیب کارمند متخلف .
۳- ثبت گزارش در دفتر اندیکاتور .
۴- تهیه گزارش به دادسرای محل مبنی بر تعقیب کارمند متخلف توسط مسئول مربوطه .
۵-بررسی و امضاء گزارش توسط مسئول اداره جهت ارسال به دادسرای محل و صدور دستور انجام تشریفات لازم برای تشکیل پرونده ثبتی المثنی از قبیل استعلام از دفاتر اسناد رسمی محل وملاحظه سوابق آگهی های نوبتی و تحدیدی و بررسی ته سوش قبوض اعتراض و دفتر بازداشتی .
۶- بررسی و انجام تشریفات فوق الذکر توسط مسئول مربوطه .
۷- ارائه گزارش انجام موارد یاد شده فوق به مسئول اداره از طرف مسئول مربوطه
۸-دستور انتشار آگهی فقدان پرونده توسط مسئول اداره .
۹- تهیه آگهی فقدان پرونده توسط مسئول مربوطه .
۱۰- بررسی و امضاء آگهی فقدان توسط مسئول مربوطه .
۱۱- صدور و ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل جهت درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار از دفتر اندیکاتور و دستور تهیه گزارش به ثبت ملطقه توسط مسئول مربوطه .
۱۲- تهیه گزارش به ثبت منطقه جهت تشکیل پرونده المثنی توسط مسئول مربوطه .
۱۳- بررسی و امضاء گزارش توسط مسئول اداره .
۱۴- صدور گزارش از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به ثبت منطقه .
۱۵-وصول دستور ثبت منطقه در خصوص چگونگی تشکیل پرونده المثنی و ثبت آن در دفتر اندیکاتور .
۱۶- ادامه عملیات ثبتی حسب دستور صادره و تشکیل پرونده المثنی توسط مسئول مربوطه.
۱۷-ارسال پرونده تشکیلی به بایگانی جهت ضبط و اخبار و موضوع در ستون ملاحظات دفتر توزیع تا خط قرمز .
۱۸- ضبط پرونده تشکیلی در ردیف مربوطه در شعبه بایگانی .
تذکر : ۱- چنانچه پرونده ثبتی ملکی که دارای اظهار نامه ثبتی و صورت مجلس تحدیدی است و نسبت به آن سند مالکیت صادر شده مفقود گردد تشکیل پرونده المثنی بشرح فوق می باشد .
تذکر: ۲- بعد از تشکیل پرونده المثنی چنانچه پرونده اصلی پیدا شود سوابق پرونده المثنی با قید موضوع به پرونده اصلی ضمیمه میگر

روش اصلاح حد به کوچه

۱ـ قبول تقاضای متقاضی مبنی بر اصلاح حد.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و تعیین مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول اداره.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال تقاضا به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۴ـ برگشت پرونده نزد مسئول اداره.
۵ـ ارجاع به نماینده جهت بررسی و استعلام از شهرداری مبنی بر چگونگی وضع کوچه از لحاظ عام بودن.
۶ـ تهیه استعلام از شهرداری وسیله نماینده.
۷ـ امضاء نامه تهیه شده برای شهرداری وسیله مسئول اداره.
۸ـ صدور نامه تهیه شده برای شهرداری از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به شهرداری.
۹ـ برگشت پرونده به بایگانی تا روز وصول پاسخ از شهرداری و معاینه محل.
۱۰ـ وصول پاسخ شهرداری.
۱۱ـ دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره.
۱۲ـ ارسال نامه به بایگانی جهت ضبط در سابقه تا روز معاینه محل.
۱۳ـ مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره برای تعیین نماینده و نقشه بردار.
۱۴ـ عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی .
۱۵ـ معرفی ملک وسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه وضع موجود وسیله نقشه بردار.
۱۶ـ ترسیم نقشه و تنظیم صورت جلسه اصلاحی و امضاء آن وسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی.
۱۷ـ ارائه گزارش انجام کار وسیله نماینده به مسئول اداره.
۱۸ـ بررسی مسئول اداره و دستور ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک در صورتیکه کوچه بن بست نباشد.
۱۹ـ ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور.
۲۰ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت اقدامات بعدی.
۲۱ـ ثبت صورت جلسه اصلاحی در دفتر املاک و اصلاح پیش نویس سند مالکیت و سند وسیله متصدی دفتر املاک.
۲۲ـ برگشت پرونده به بایگانی جهت تسلیم سند به متقاضی و ضبط پرونده.
۲۳ـ ارسال صورت جلسه اصلاحی به ثبت منطقه همراه با گزارش به منظور طرح در هیئت نظارت در صورتیکه کوچه بن بست باشد.
۲۴ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در شعبه بایگانی.