امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

روش ثبت اختراع

۱ـ تسلیم اظهار نامه وضمائم آن به مسئول پذیرش اظهار نامه اختراع.
۲ـ بررسی مقدماتی توسط مسئول پذیرش اظهار نامه و دستور اخذ حق الثبت اظهارنامه.
۳ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه به اظهار نامه اختراع.
۴ـ پرداخت حقوق دولتی متعلقه به اظهار نامه اختراع وسیله متقاضی و ارائه فیش آن به مسئول حسابداری جهت انعکاس در دفاتر حسابداری.
۵ـ تسلیم اظهار نامه اختراع ممهور شده مهر حسابداری به متقاضی جهت ارائه به متصدی پذیرش اظهار نامه.
۶ـ ثبت در دفتر اظهار نامه اختراع وممهور نمودن اظهار نامه و تسلیم نسخه سوم به متقاضی .
۷ـ ارسال دو نسخه اظهار نامه و ضمائم مربوطه و مستندات اختراع به بایگانی ثبت اختراعات جهت تشکیل پرونده.
۸ـ ارسال پرونده تشکیلی نزد اداره جهت تعیین کارشناس .
۹ـ بررسی وتحقیق و تفحص پرونده توسط کارشناس مربوطه در خصوص اختراع در مهلت مقرر قانونی.
۱۰ـ صدور اخطار به متقاضی در صورت عدم پذیرفته شدن اختراع.
۱۱ـ مراجعه مخترع وتهیه پیش نویس آگهی در صورت پذیرفته شدن اختراع.
۱۲ـ هدایت مخترع حسابداری جهت پرداخت حق الثبت اختراع.
۱۳ـمحاسبه حق الثبت اختراع وسیله حسابداری وخرید گواهی ثبت اختراع وسیله مخترع.
۱۴ـ پرداخت حق الثبت اختراع وسیله مخترع.
۱۵ـ برگشت پرونده نزد مسئول اداره و بررسی وامضاء پیش نویس آگهی ثبت اختراع.
۱۶ـ برگشت پرونده نزد متصدی ثبت اختراع و ثبت آن در دفتر ثبت اختراع.
۱۷ـ امضاءگواهی تحریر شده و گواهی اختراع و ثبت دفتر توسط مسئول مربوطه.
۱۸ـ صدور آگهی ثبت اختراع از دفتر اندیکاتور و تسلیم آن به مخترع جهت ارائه به اداره روزنامه رسمی.
۱۹ـ ارسال پرونده به بایگانی و ضبط آن.
۲۰ـ مراجعه مخترع با ارائه روزنامه حاوی آگهی درج شده.
۲۱ـ اخذ پرونده از شعبه بایگانی.
۲۲ـ تنظیم گواهی اختراع ممهور شده به مهر اداره مالکیت صنعتی وقیطان کشی به مستندات وتسلیم آن به مخترع توسط مسئول بایگانی مربوط در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت.
۲۳ـ ضبط پرونده در شعبه بایگانی ثبت اختراع

روش ثبت تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تغییرات شرکتهای سهامی و غیره سهامی

۱- قبول تقاضای متقاضی جهت ثبت تغییرات به ضمیمه مدارک قانونی
۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها توسط مسئول اداره
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها
۴- بررسی سوابق و مدارک ابزاری متقاضی وسیله متصدی ثبت شرکتها
۵- هدایت متقاضی به حسابداری همراه با سابقه جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه و هزینه حق الدرج آگهی حسب مورد
۶- محاسبه حقوق دولتی متعلقه و هزینه حق الدرج آگهی در حسابداری
۷- پرداخت حقوق دولتی متعلقه و تودیع هزینه حق الدرج آگهی وسیله متقاضی در بانک
۸- برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و تهیه پیش نویس آگهی تغییرات لازم وسیله متصدی ثبت شرکتها
۹- بررسی و امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول مربوطه
۱۰- برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ثبت تغییرات در دفتر ثبت شرکتها و اخذ امضاء
۱۱- ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه و امضاءآگهی تحریر شده
۱۲- صدور آگهی از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره ارشاد اسلامی محل برای درج در یکی از روزنامه های تعیین شده و نیز ارسال به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درتهران.
۱۳ـ تحویل یک نسخه از آگهی به ذینفع.
۱۴ـ برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ضبط آن.
تذکر۱ـ در صورتیکه تغییرات حاصله در شرکت مربوط به تغییر سرمایه یا نقل وانتقال سهام باشد قبل از ثبت تغییرات اخذ مفاصا حساب مالیاتی از اداره دارائی محل ضروری است.
تذکر۲ـ در مورد شرکتهای رعایت ماده ۱۰۱ و۹۷ قانون تجارت تشکیل مجامع عمومی الزامی است

روش ثبت نام در دفتر ثبت تجاری (اشخاص حقیقی یا حقوقی)

۱ـ قبول تقاضای متقاضی.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها.
۴ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت خرید اوراق بهادار لازم.
۵ـ تودیع بهای اوراق لازم وسیله متقاضی و تحویل اوراق مربوطه به متقاضی وسیله حسابداری.
۶ـ ارائه سه نسخه اظهار نامه ثبت نام در دفتر بازرگانی تکمیل شده توسط متقاضی با ذکر شماره پلمپ دفاتر تجاری مربوط در همان سال به قسمت ثبت شرکتها.
۷ـ بررسی و ثبت خلاصه مندرجات اظهار نامه در دفتر ثبت تجاری ثبت محل وسیله متصدی مربوطه.
۸ـ ذکر شماره ثبت بطور مسلسل در اظهار نامه تسلیم شده واخذ امضاء از متقاضی.
۹ـ بررسی وامضاء اظهار نامه های تکمیل شده توسط مسئول اداره.
۱۰ـ تسلیم دو نسخه اظهار نامه در سوابق.
۱۱ـ ضبط نسخه سوم اظهار نامه در سوابق.
تذکرـ ثبت نام در دفتر ثبت تجاری در مناطقی که وزارت دادگستری طبق ماده۱۶ مقرر داشته معمول می گردد

روش ثبت موسسات غیر تجاری

۱ـ قبول تقاضا نامه متقاضی جهت ثبت موسسه.
۲ـ دستور ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها.
۳ـ ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها.
۴ـ بررسی سوابق ومدارک ابرازی و تهیه نامه برای انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی متقاضی به اداره کل ثبت شرکتهای تهران عند اللزوم.
۵ـ امضاء نامه توسط مسئول مربوطه.
۶ـ صدور نامه از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۷ـ ارسال تقاضا به قسمت ثبت شرکتها و ضبط آن تا وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۸ـ وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران مبنی بر تعیین نام موسسه.
۹ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی مربوطه.
۱۰ـ ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۱۱ـ بررسی وکنترل مدارک ابرازی وفرم تکمیل شده وسیله متصدی مربوطه و استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم.
۱۲ـ وصول مجوزهای ذکر شده فوق به قسمت ثبت شرکتها.
۱۳ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه و هزینه حق الدرج آگهی.
۱۴ـ پرداخت حقوق دولتی متعلقه و تدویع هزینه حق الدرج آگهی وسیله متقاضی در بانک
۱۵ـ تهیه پیش نویس آگهی تأسیس موسسه توسط متصدی مربوطه.
۱۶ـ بررسی و امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول مربوطه.
۱۷ـ برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ثبت آگهی در دفتر موسسات غیره تجاری و اخذ امضاء وتحویل یک نسخه از اوراق ابزاری ممهور به مهر مربوطه به متقاضی.
۱۸ـ امضاء آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره جهت ارسال به اداره ارشاد اسلامی محل برای چاپ دریکی از روزنامه های تعیین شده و اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران.
۱۹ـ صدور آگهی از دفتر اندیکاتور جهت ارسال بمراجع یاد شده.
۲۰ـ تحویل یک نسخه از آگهی صادر شده به متقاضی.
۲۱ـ برگش پرونده تشکیلی به بایگانی ثبت شرکتها و ضبط آن.
تذکرـ در موقع ثبت موسسات غیر انتفاعی تحصیل اجازه نامه شهربانی نسبت بموضوع ثبت شرکت الزامی است

روش پلمپ دفتر تجاری

۱ـ تسلیم فرم تکمیل شده اظهار نامه پلمپ توسط متقاضی به اداره ثبت محل همراه با دفاتر سفید قانونی که وسیله متقاضی قیطان کشی و شماره گذاری صفحات آن انجام شده باشد.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها توسط مسئول اداره.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۴ـ ارسال سابقه به حسابداری جهت اخذ حقوق دولتی متعلقه و صندوق«ب».
۵ـ پرداخت هزینه قانونی متعلقه وصندوق «ب» وسیله ذینفع.
۶ـ برگشت سابقه به ثبت شرکتها امضاء وممهور نمودن صفحات اول وآخر دفاتر به مهر مخصوص و ذکر تعداد صفحات در آن و قید صاحب دفتر (حقیقی یا حقوقی) و پلمپ دفاتر آن به ذینفع توسط مسئول مربوطه.
۷ـ صدور آگهی پلمپ دفاتر تجاری حسب درخواست متقاضی .
۸ـ ضبط اظهار نامه پلمپ و سوابق مربوطه

روش تجدید علامت تجارتی

۱- تسلیم تقاضا و اظهار نامه تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به ضمیمه گواهی تجدید ثبت علامت وسیله متقاضی به مسئول اداره مالکیت صنعتی .
۲- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تعیین کارشناس توسط مسئول اداره .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال سوابق به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و تحویل به کارشناس.
۴-ارسال پرونده نزد کارشناس مربوطه توسط بایگانی .
۵- بررسی سوابق ابزاری و تهیه پیش نویس گواهی تجدید علامت تجاری توسط کارشناس و ارجاع آن به حسابداری جهت پرداخت حق الثبت تجدید علامت .
۶- محاسبه و صدور فیش مربوطه جهت پرداخت و تسلیم آن .
۷- مراجعه متقاضی به بانک وپرداخت مبلغ حق الثبت .
۸- تسلیم فیش پرداختی به حسابداری وسیله متقاضی و انعکاس آن در دفاتر حسابداری و ممهور نمودن اوراق اظهار نامه به مهر مربوطه توسط متصدی امر.
۹-برگشت پرونده نزد رئیس اداره .
۱۰- بررسی وکنترل و امضاء پیش نویس گواهی توسط مسئول اداره و ارجاع ان به دفتر ثبت علامت .
۱۱- ثبت گواهی در دفتر قانونی ثبت علامت .
۱۲- امضاء گواهی تحریر شده و ثبت دفتر توسط مسئول اداره .
۱۳- صدور گواهی تجدید علامت و تسلیم آن به صاحب علامت در قبال اخذ رسید .
۱۴- ضبط پرونده در ردیف مربوطه

روش مراحل اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت

۱ـ ارائه اظهار نامه در سه نسخه تکمیل شده به همراه اوراق مربوطه توسط متقاضی به مسئول اداره.
۲ـ بررسی مقدماتی و دستور به حسابداری جهت دریافت حق الثبت اظهارنامه.
۳ـ مراجعه متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق متعلقه.
۴ـ تهیه فیش مربوطه و تسلیم به متقاضی جهت پرداخت وجه مربوطه در بانک.
۵ـ مراجعه متقاضی به بانک و پرداخت مبلغ مذکور و ارائه رسید پرداخت به حسابداری
۶ـ انعکاس مبلغ پرداختی در دفاتر مربوطه و ممهور نمودن اوراق به مهر مربوطه توسط حسابداری و تسلیم آن به صاحب علامت جهت ارائه به مسئول اداره.
۷ـ دستور ثبت در دفاتر اظهار نامه و تعیین کارشناس و ارسال به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده مربوطه .
۸ـ ثبت دفتر اظهار نامه و تعیین طبقه کالا و ممهور نمودن اوراق اظهار نامه به مهر مربوطه و تسلیم نسخه ثالث به متقاضی و ارائه به بایگانی.
۹ـ پیوست نمودن پرونده و تسلیم و ارائه به کارشناس توسط بایگانی.
۱۰ـ بررسی و تهیه اخطار رد یا پیش نویس آگهی مربوطه در خصوص قبول علامت توسط کارشناس.
۱۱ـ بررسی و امضاء اخطار یا آگهی مربوطه توسط مسئول اداره.
۱۲ـ صدور اخطار یا آگهی توسط دفتر اندیکاتور.
۱۳ـ ابلاغ اخطار رد یا تسلیم تهیه شده به متقاضی جهت ارائه به روزنامه رسمی جهت درج برگشت.
۱۴ـ برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه تا انقضاء مهلت قانونی و مراجعه ذینفع.
۱۵ـ تسلیم تقاضای ثبت علامت به ضمیمه روزنامه حاوی آگهی منتشره توسط متقاضی به مسئول اداره.
۱۶ـ دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و تسلیم آن به متصدی ثبت علامت.
۱۷ـ ثبت در دفتر اندیکاتور و تسلیم به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده.
۱۸ـ پیوست پرونده و تسلیم به مسئول ثبت علامت توسط بایگانی.
۱۹ـ بررسی و ارجاع به حسابداری جهت دریافت حقوق متعلقه مسئول مربوطه.
۲۰ـ مراجعه متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه.
۲۱ـ محاسبه و تهیه فیش توسط حسابداری و ارائه فیش به متقاضی جهت پرداخت وجه در بانک.
۲۲ـ مراجعه متقاضی به بانک و پرداخت وجه مربوطه و ارائه قبض رسید پرداختی به حسابداری.
۲۳ـ انعکاس مبالغ پرداختی در دفاتر مربوطه و ممهور نمودن اوراق مذکور به مهر مربوطه و تسلیم به متقاضی جهت ارائه به مسئول ثبت علامت.
۲۴ـ ارائه اوراق مزبور به مسئول ثبت علامت.
۲۵ـ بررسی و تهیه آگهی بعد از ثبت علامت در دفتر وظهرنویسی در ظهر تصدیق ثبت علامت توسط متصدی مربوطه.
۲۶- بررسی و امضاء ثبت دفتر و آگهی مربوطه و ظهر تصدیق توسط مسئول مربوطه.
۲۷- صدور آگهی و تسلیم آن به متقاضی جهت ارائه و درج آن در دفتر روزنامه وتسلیم پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه توسط دفتر اندیکاتور .
۲۸- مراجعه متقاضی و ارائه روزنامه حاوی آگهی منتشره بعد از ثبت به بایگانی.
۲۹- تسلیم تصدیق به صاحب علامت پس از احراز هویت و ضبط پرونده در ردیف مربوطه

روش تست انواع شرکتهای سهامی وغیر سهامی(جدید التأسیس)درتهران

۱ـ تسلیم اظهار نامه و اساسنامه و شرکت نامه (مدارک تاسیس ) به مسئول تعیین نام جهت انتخاب نام شرکت.
۲ـ بررسی وکنترل مسئول تعیین نام برای شرکت با موافقت موسسین ثبت نام در دفتر مربوطه.
۳ـ ارسال سوابق نزد مسئول اداره و ارجاع کار به ممیز مربوطه جهت رسیدگی و کنترل مدارک ابزاری .
۴ـ بررسی وکنترل مدارک و تطبیق آن با مقررات و قوانین وسیله ممیز مربوطه.
۵ـ تهیه پیش نویس آگهی تاسیس و تعیین مبلغ حق الدرج آگهی وسیله ممیز مربوطه.
۶ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت حق الثبت شرکت وتودیع آن.
۷ـ محاسبه حق الثبت وتنظیم فیش بانکی و تسلیم آن به متقاضی جهت پرداخت آن در بانک.
۸ـ پرداخت حق الثبت وسیله متقاضی وارائه فیش آن به حسابداری وانعکاس فیش پرداخت حق الثبت در دفتر حسابداری و اوراق تأسیس شرکت توسط مسئول مربوطه.
۹ـ ارسال پرونده نزد مسئول اداره و بررسی و کنترل سوابق و امضاء پیش نویس آگهی توسط وی.
۱۰ـ برگشت پرونده نزد مسئول ثبت شرکتها جهت ثبت شرکتنامه یا اظهار نامه حسب مورد در دفتر ثبت شرکتها و اخذ امضاء.
۱۱ـ گواهی مسئول ثبت شرکتها مبنی بر تکمیل ثبت و امضاء دفتر و تحویل یک نسخه از اوراق و مدارک ممهور شده به مهر ثبت شرکتها به متقاضی .
۱۲- برسی و امضاء آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره .
۱۳- انعکاس شماره ثبت در فرم مربوطه توسط مسئول مربوطه .
۱۴- صدور آگهی تاسیس شرکت از دفتر اندیکاتور و تحویل نسخه اول آن به متقاضی جهت ارائه به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی برای درج و تسلیم نسخه دوم آگهی به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج جهت ارسال به اداره آگهی ها .
۱۵- ارسال پرونده شرکت جدید التاسیس به بایگانی ثبت شرکتها .
۱۶- ثبت تاریخ ورود به بایگانی و تعیین کلاسه .
۱۷- ضبط و بایگانی پرونده شرکت در ردیف مربوط

روش ثبت علامت تجارتی

۱ـ تهیه اظهار نامه ثبت علامت و تکیمل و ارائه آن وسیله متقاضی به مسئول اداره مالکیت صنعتی.
۲ـ بررسی مدارک ابرازی توسط مسئول اداره و تعیین کارشناس و ارجاع آن به حسابداری جهت اخذ حق الثبت متعلقه به اظهار نامه.
۳ـ تنظیم فیش مربوطه توسط حسابداری و تسلیم آن به متقاضی جهت پرداخت.
۴ـ مراجعه به بانک و پرداخت حقوق دولتی متعلقه وسیله متقاضی.
۵ـ برگشت سوابق نزد مسئول ثبت اظهار نامه و ثبت آن در دفتر مربوط و تسلیم نسخه ثالث اظهار نامه ممهور شده به مهر مربوط به متقاضی.
۶ـ برگشت سوابق نزد کارشناس مربوطه و رسیدگی و تعیین طبقه کالا و سابقه ثبت ظرف مدت ۱۵ روز.
۷ـ تهیه اخطار رد علامت در صورتیکه سابقه داشته باشد.
۸ـ تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت توسط کارشناس مربوطه.
۹ـ بررسی و امضاء اخطار رد یا پیش نویس آگهی حسب مورد توسط مسئول اداره.
۱۰ـ تحریر اخطار یا آگهی وسیله متصدی مربوطه.
۱۱ـ بررسی و امضاء اخطار رد یا آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره.
۱۲ـ صدور اخطار رد یا آگهی تحریر شده از دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به متقاضی یا ارسال به روزنامه رسمی جهت درج.
۱۳ـ برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن در ردیف مربوطه.
۱۴ـ مراجعه متقاضی بعد از انقضاء مهلت مقرر قانونی و تسلیم یک نسخه از روزنامه حاوی آگهی منتشره در آن به مسئول اداره به ضمیمه تقاضا.
۱۵ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره به ضمیمه روزنامه حاوی آگهی.
۱۶ـ ارسال تقاضای ثبت شده به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و ارسال نزد کارشناس مربوطه.
۱۷ـ رسیدگی پرونده توسط کارشناس مربوطه و ارجاع آن به حسابداری جهت اخذ حق الثبت.
۱۸ـ مراجعه متقاضی به حسابداری با در دست داشتن پرونده.
۱۹ـ صدور فیش توسط حسابداری و تسلیم آن به متقاضی جهت پرداخت.
۲۰ـ مراجعه متقاضی به بانک و پرداخت حق الثبت.
۲۱ـ انعکاس فیش پرداختی در دفاتر مربوطه و قید آن در اظهار نامه ثبت علامت وسیله حسابداری.
۲۲ـ برگشت پرونده نزد کارشناس مربوطه برای تهیه پیش نویس آگهی ثبت علامت.
۲۳ـ تهیه پیش نویس آگهی ثبت علامت توسط کارشناس مربوطه.
۲۴ـ بررسی و امضاء پیش نویس آگهی ثبت علامت و ارجاع آن به دفتر ثبت علائم.
۲۵ـ ثبت آگهی در دفتر ثبت علائم و ثبت و الصاق علامت در دفتر طبقات کالا توسط مسئول مربوطه.
۲۶ـ امضاء آگهی و تصدیق علامت تحریر شده و ثبت دفتر توسط مسئول اداره.
۲۷ـ صدور آگهی از دفتر اندیکاتور و تسلیم آن به صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او جهت ارائه به روزنامه رسمی جهت درج.
۲۸ـ برگشت پرونده با بایگانی و تعیین کلاسه و ضبط در ردیف مربوطه.
۲۹ـ مراجعه متقاضی و ارائه روزنامه حاوی آگهی ثبت علامت به مسئول بایگانی.
۳۰ـ تسلیم تصدیق ثبت علامت به صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او در قبال اخذ رسید

روش و مراحل ثبت وتأسیس انواع شرکتهای سهامی وغیره سهامی

۱ـ قبول تقاضای متقاضی جهت تأسیس شرکت.
۲ـ دستور ثبت تقاضاء در دفتر اندیکاتور و ارجاع به ثبت شرکتها توسط مسئول اداره.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت تعیین نام شرکت عند اللزوم.
۴ـ تهیه نامه برای انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی متقاضی به اداره کل ثبت شرکتهای تهران عند اللزوم.
۵ـ امضاءنامه توسط مسئول مربوطه.
۶ـ صدور نامه از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره کل ثبت شرکتها.
۷ـ ارسال پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ضبط تا وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۸ـ وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران مبنی بر تعیین نام شرکت
۹ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور وارجاع آن به متصدی مربوطه توسط مسئول اداره.
۱۰ـ ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۱۱ـ تعیین نوع اوراق بهادار مورد نیاز برای ثبت شرکت توسط متصدی مربوطه وهدایت متقاضی به حسابداری جهت خرید اوراق بهادار مورد نیاز.
۱۲ـ پرداخت بهاء اوراق مورد نیاز وسیله متقاضی در بانک.
۱۳ـ تحویل اوراق بهدار به متقاضی وسیله دایره فروش اوراق.
۱۴ـ تکمیل اوراق بهادار مربوطه وسیله متقاضی و ارائه آن به متصدی مربوطه.
۱۵ـ بررسی وکنترل مدار کابرازی و اوراق بهادار تکمیل شده متصدی مربوطه واستعلام از اتحادیه صنفی مربوط یا مجمع امور صنفی یا شورای مرکزی اصناف یا ادارات مربوط حسب مورد.
۱۶ـ وصول مجوزهای ذکر شده فوق به قسمت ثبت شرکتها.
۱۷ـ ارسال به شعبه حسابداری جهت اخذ حق الثبت متعلقه وهزینه حق الدرج آگهی.
۱۸ـ پرداخت حق الثبت متعلقه و تودیع هزینه حق الدرج آگهی در بانک وسیله متقاضی.
۱۹ تهیه پیش نویس آگهی تأسیس شرکت توسط متصدی مربوطه.
۲۰ـ بررسی و امضاء آگهی تهیه شده توسط مسئول اداره.
۲۱ـ برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها وثبت شرکت نامه یا اظهار نامه در دفتر ثبت شرکتها و اخذ امضاء و تسلیم اوراق و مدارک ممهور شده به مهر اداره به هیئت مدیره شرکت .
۲۲ـ بررسی امضاء آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره.
۲۳ـ صدور آگهی امضاء شده از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره ارشاد اسلامی محل ونیز ارسال به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران جهت چاپ در روزنامه های تعیین شده.
۲۴ـ تحویل یک نسخه از آگهی امضاء شده به متقاضی.
۲۵ـ ارسال پرونده شرکت جدید التاسیس به قسمت بایگانی ثبت شرکتها وضبط آن.
تذکر۱ـ ثبت انواع شرکتها اعم از سهامی و و غیر سهامی وانواع تعاونیها در یک جلد دفتر با رعایت شماره مسلسل دفتر مجازاست.
تذکر۲ـ هنگام ثبت شرکتهای سهامی عام موسسین شرکت میبایست قبلاً مدارک خود را به اداره ثبت شرکتها یا ثبت محل ارائه و مجوز لازم برای پذیره نویسی را اخذ نمایند

روش تعیین نام شرکت با موسسه در تهران

١- قبول تقاضای تعیین نام .
۲- بررسی و انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی و ذکر آن در اظهار نامه یا پاسخ به اداره ثبت استعلام کننده و امضاء آن توسط مسئول مربوطه .
۳- صدور پاسخ استعلام از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره ثبت استعلام کننده یا تسلیم آن به ذینفع .
۴- ضبط تقاضا در سوابق مربوطه