امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

 • احترام به شخصیت و کرامت انسانی وارج نهادن به نظرات همکاران وارباب رجوع
 • تلاش برای ارتقای شئونات اسلامی وحفظ ارزشهاو شعائر دینی
 • توجه عملی به اصل امر به معروف ونهی از منکر بمنظور تهذ یب اخلاق  ،فردی واجتماعی
 • مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی وتلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن
 • شناخت ودرک اهداف سازمانی و تلاش برای همنوایی وهماهنگی اهداف فردی با آن
 • انتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان
 • راز داری و امانت داری و حفظ مدارک واطلاعات با انگیزه وفا داری سازمانی
 • تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل  بین کارکنان و پرهیز از بد گویی ،تهمت،غیبت وشایعه
 • رعایت بهداشت فردی وجمعی از هر گونه رفتار مغایر با سلامت و بهداشت روانی جمعی
 • رعایت نظم انضباط فردی ،حفظ آراستگی  وقت شناسی و حضور به موقع در همه کار ها
 • استفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت دقیق مقررات وسلسه مراتب سازمانی